สภาฯ ประชุมและหารือการดำเนินงานแก้ไขโครงการปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการภาคประชาชน


เมื่อเช้าวันที่ 1 มิถุนายนนี้เวลาประมาณ10.00น. นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ประธานคณะทำงานคลังสมองจังหวัดและประธานศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของโควิด19ภาคประชาชนจังหวัด มูลนิธินายศรีผ่องนางกี่ภูเก้าล้วนเลขที่42ถนนวัชระ ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมและหารือการดำเนินงานแก้ไขโครงการปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน พร้อมด้วย นางประหยัด ศรีบุญชู เลขาธิการสภาการศึกษาจังหวัด นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ นายศรีสุวรรณ ค้าของ และ พลตำรวจโทไพทูรย์ พัฒนโสภณ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่


การประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือ เกี่ยวกับโครงการวางเรือปลดประจำการกองทัพเรือในน่านน้ำจังหวัดกระบี่นอกเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล,โครงการแพะเพื่อชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน ,โครงการฟื้นฟูและยกระดับรายได้ชาวประมงพื้นบ้านกระบี่ และโครงการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองสำหรับจังหวัดกระบี่หลังวิกฤต COVID19 ให้สอดคล้องกับมาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาล โดยกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ สำหรับในวันที่2 มิถุนายนนี้ นายชวน ภูเก้าล้วน และผู้รับผิดชอบโครงการทั้งหมด มีกำหนดการร่วมประชุม กับ พ.ต.ท. หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และคณะ ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณาในส่วนกลางให้ทราบอย่างเร่งด่วนต่อไป


ทั้งนี้แผนงานโครงการทั้งหมด อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ในการเสนอโครงการเบื้องต้น หรือBRIEF PROJECTสำหรับโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประ สงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พ.ศ. 2563