จากศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยโควิด-19 ภาคประชาชนกระบี่ เป็น ศูนย์ประสานงานแก้จน ภาคประชาชนกระบี่


จากศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยการระบาดของโควิด-19 ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ เป็น ศูนย์ประสานงานแก้จน ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานมูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายชวน ภูเก้าล้วน ประธานมูลนิธิ นายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน และผู้ที่้กี่ยวข้อง ร่วมประชุม/หารือ เรื่องจะเปลี่ยนจากศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของโควิด-19 ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ เป็น ศูนย์ประสานงานแก้จน ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ โดยใช้ข้อมูล จปฐ. จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 เป็นเกณฑ์ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 358 ครัวเรือน ในจำนวนนี้มีผู้รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ เบื้องต้น 212 ครัวเรือน ทั้งนี้จะมีการออกสำรวจ สนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนที่มีความจำเป็นขั้นพื้นฐาน หรือ จปฐ. ที่ตกเกณฑ์ เพื่อหาแนวทาง มาตรการช่วยเหลือในการสงเคราะห์ปัจจัยในการดำรงชีพ ปัจจัยการผลิต การส่งเสริมอาชีพภายหลัง ต่อไป  โดยใช้ข้อมูล จปฐ. จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 เป็นเกณฑ์ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 358 ครัวเรือน ในจำนวนนี้มีผู้รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ เบื้องต้น 212 ครัวเรือน ทั้งนี้จะมีการออกสำรวจ สนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนที่มีความจำเป็นขั้นพื้นฐาน หรือ จปฐ. ที่ตกเกณฑ์ เพื่อหาแนวทาง มาตรการช่วยเหลือในการสงเคราะห์ปัจจัยในการดำรงชีพ ปัจจัยการผลิต การส่งเสริมอาชีพภายหลัง ต่อไป