สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ประชุมเตรียมความพร้อมความมั่นคงทางด้านอาหาร FOOD SECURITY


นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ประธานคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลกระบี่ ประธานมูลนิธินายศรีผ่องนางกี่ภูเก้าล้วน และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของโควิด 19 ภาคประชาชน จังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดกระบี่ ความมั่นคงทางด้านอาหาร FOOD SECURITY