ศูนย์ประสานงานฯ ประชุมร่วมเพื่อต่อยอดแก้ไขปัญหาความยากจน


ที่ศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของโควิด-19 ภาคประชาชน จ.กระบี่ มูลนิธินายศรีผ่อง นางกี่ ภูเก้าล้วน นายชวน ภูเก้าล้วน ผอ.ศูนย์ฯ พระราชสุทธิวิมล เจ้าคณะจ.กระบี่ และคณะทำงานคลังสมอง จ.กระบี่ ร่วมประชุมเพื่อต่อยอดการแก้ไขปัญหาความยากจนหลังจากการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19แล้ว นายชวน ภูเก้าล้วน ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวถึงการทำงานของศูนย์ว่าหลังจากที่ได้รับบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค จากผู้มีจิตศรัทธาได้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในทุกอำเภอ แต่ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือและมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานหรือจปฐ. จึงได้ประสานงานกับ สน.พัฒนาชุมชน จ.กระบี่เพื่อแจกถุงยังชีพจำนวน 358 ชุด และพันธ์พืชผักสวนครัวทั้ง 8 อำเภอ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการสร้างอาชีพให้กับประชาชน นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ รอง ผอ.ศูนย์ประสานงานฯภาคประชาชน กล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลายจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ยากไร้ พ้นจากความยากจนภาคประชาชน ทำหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สร้างองค์ความรู้เชิงทฤษฎีใหม่ด้านกสิกรรมทั้งด้านประมง เลี้ยงสัตว์ การเกษตร เพื่อพัฒนาอาชีพสร้างฐานที่มั่นคงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน ต่อไป