ศูนย์แก้จนภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ให้เช่าที่นาไร่ละบาทเพื่อเกษตรกรรม


ศูนย์แก้จนภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ให้เช่าที่นาไร่ละบาทเพื่อเกษตรกรรมแก้จนคนกระบี่

นายชวน ภูเก้าล้วน ประธานคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลกระบี่และประธานมูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพ ผู้ยากไร้ให้หลุดพ้นความยากจน ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ หรือศูนย์แก้จนภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ และจะรายงานให้ พ.ต.ท.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ทราบ เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป และกิจกรรมแรกที่สำคัญคือ โครงการให้เช่าที่นาไร่ละบาทเพื่อเกษตรกรรมแก้จนคนกระบี่ หรือครอบครัวที่เข้าหลักเกณฑ์จำนวน 2ไร่ โดย นายชวน ภูเก้าล้วน และนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เสนอ ให้ใช้ ที่นาร้าง ประมาณ 400 ไร่ในท้องที่หาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง และ ที่ดินในเขต เทศบาลเมืองกระบี่อีกประมาณ 18 ไร่


สำหรับศูนย์แก้จนภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ที่กำหนดจัดตั้งขึ้นนี้มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยเหลือภาคราชการและบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นขั้นพื้นฐานหรือ จปฐ. ให้มีรายได้สูงขึ้นพ้นเกณฑ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมกันระดมความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เนื่องจากทาง คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของ โควิด-19 ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ มีกำหนดการจะปิดศูนย์ แห่งนี้ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 และจะยกระดับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพ ผู้ยากไร้ให้หลุดพ้นความยากจน ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ หรือศูนย์แก้จนภาคประชาชนจังหวัดกระบี่แทน โดยมีนายชวน ภูเก้าล้วน เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ นายอนุชา ยาอีด พัฒนาการจังหวัดกระบี่ รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ นายอำมาตย์ คุณสวัสดิ์ ดร.ชวนชัย อรุณโรจน์ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการและนายอุทัย ชนะบางแก้วอดีตพัฒนากรอำเภอ เป็นผู้อำนวยการศูนย์


นอกจากนี้ มีคณะผู้ประสานงานโครงการระดับอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอคือ อำเภอเมืองกระบี่ เกาะลันตา อ่าวลึก เขาพนม เหนือคลอง ลำทับ คลองท่อมและอำเภอปลายพระยา ที่มีหน้าที่หลักในการจัดทำประวัติและสำรวจความต้องการของครัวเรือนเป้าหมายตามแบบที่กำหนดประสานงานกับครัวเรือนเป้าหมายอย่างใกล้ชิดในการดำเนินงานตามโครงการโดยมีพัฒนาการอำเภอเป็นที่ปรึกษารวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆในการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายหากมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ให้รายงานฝ่ายอำนวยการทราบเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดต่อไป