ศูนย์ประสานงานฯ มอบสิ่งของ ให้ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.


ศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของโควิด19ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ มูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วนมอบสิ่งของ ให้ครอบครัวประชาชน ที่ มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ในพื้นที่ 7อำเภอ รวม358ชุด

เมื่อเช้าวันที่4พฤษภาคมนี้นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และ ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของโควิด19ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ มูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วนและคณะ ทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ กรรมการ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมกับนายสงัด พืชพันธุ์พัฒนาการจังหวัดกระบี่ และพัฒนากรทั้ง7อำเภอ รวมทั้งสมาคมสานพลังเครือข่ายพัฒนาสังคมสุขภาพจังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ ตลอดจน ผู้ที่สมควรสงเคราะห์ครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ ความจำเป็นขั้นพื้นฐานหรือ จปฐ.


ทั้งนี้นายชวน ภูเก้าล้วนผู้อำนวยการศูนย์และคณะได้มอบ สิ่งของอุปโภคบริโภค ขนมปัง นมแพะพาสเจอร์ไรซ์ รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 5 ชนิด รวมทั้งปุ๋ยไส้เดือนให้แก่ พัฒนากรอำเภอเมืองกระบี่ เขาพนม เหนือคลอง อ่าวลึก คลองท่อม ลำทับและอำเภอเกาะลันตา จำนวน358ชุดเพื่อนำไปมอบให้กับครอบครัวประชาชน ที่ มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ .ประจำปี 2562 จังหวัดกระบี่ ตลอดจนได้รับผลกระทบและตกสำรวจ ในระหว่างที่จังหวัดกระบี่ หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนร่วมกันรณรงค์ เพื่อสกัดกั้น การแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกส่วนหนึ่งด้วย

พร้อมกันนี้ ที่ประชุม มีแนวความคิด ในการพิจารณาปรับปรุง หรือพัฒนาการจัดตั้งศูนย์ประสานงานภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ 


ในปัจจุบัน ให้เป็นศูนย์ในอนาคต เมื่อปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คลี่คคลายลง ที่สามารถ ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง สมาคม กลุ่ม ชมรม หรือภาคประชาสังคมในพื้นที่หรือที่อื่น เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนให้มีความยั่งยืน เช่นนายชวน ภูเก้าล้วน มอบที่ดินประมาณ 400 ไร่ ที่หาดยาว อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ให้ครอบครัวละ 2 ไร่ เพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทั้งการปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ บ่อปลา โดย เสียค่าเช่าเพียง 2 บาทต่อปีเท่านั้น เนื่องจากพิจารณาถึง ความสำคัญและมั่นคงทางด้านอาหาร และจังหวัดกระบี่ มีศักยภาพ เพียงพอ ในการผลิตอาหารรวมทั้งจะร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ เพื่อนำมิติทางด้านสาธารณสุข มาประยุกต์ใช้ ให้เกิดผลดี เช่นสปาเพื่อสุขภาพ หรือศูนย์สุขภาพ คือ ผลักดัน ให้ จังหวัดกระบี่ เป็นHEALTH HUB OF ANDAMAN ด้วย