ศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของ COVID-19 ภาคประชาชน มอบถุงยังชีพแก่ผู้ตกงาน ผู้ไม่มีสิทธิรับตามระเบียบ มท


นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของ COVID-19 ภาคประชาชน โดยคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ ณ มูลนิธิ นายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคภาคประชาชน ได้รับบริจาคถุงยังชีพ จาก องค์กร สมาคม มูลนิธิ และบุคคลผู้มีจิตศรัทธา ไว้แล้วจำนวนหนึ่ง และทางศูนย์เห็นว่า ถุงยังชีพเหล่านี้ ควรจะได้ถึงมือของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็ว จึงขอให้นายอำเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่พร้อมจัดยานพาหนะไปรับมอบถุงยังชีพ อำเภอละ 50 ชุด เพื่อมอบให้แรงงานซึ่งว่างงาน และได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ผู้อาศัยอยู่ตามบ้านเช่า และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และเป็นผู้เดือดร้อนและยากไร้ หรือบุคคลที่ไม่มีสิทธิได้รับถุงยังชีพจากหน่วยการปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ เป็นลำดับแรก และไม่จำว่าต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือไม่