นายกสภาฯ และคณะ พบปะ ประชาชน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


เช้าวันที่27เมษายนนี้นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของโควิด19ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ มูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วนและคณะร่วมกับนายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์จังหวัดกระบี่ และนางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกันพบปะ ประชาชน ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ตำบลตลิ่งชันอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ โดยมี นายวิสูตร พฤกษสุวรรณ นายอำเภอเหนือคลอง และ นายจีรศักดิ์ มาศโอสถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันและเจ้าหน้าที่ปกครอง มาร่วมด้วย


นายชวน ภูเก้าล้วน กล่าวว่า การเดินทางมาพบปะกับตัวแทนประชาชน ชุมชนโรตารี่บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่4 บ้านหาดยาว ที่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างโรตารี่ไทยและสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ที่จัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักให้กับผู้ประสบธรณีพิบัติภัยหรือคลื่นสึนามิเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 ถือว่าเป็นการเยี่ยมเยียน ผู้ประสบภัย ซ้ำซ้อน จากภัยธรรมชาติ สึนามิ มาสู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ทางศูนย์ประสานงานภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ รวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ ตลอดจน นักธุรกิจบริษัทห้างร้านต่างๆ บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค และนำมาแจกจ่ายมาให้ประชาชนจำนวน 100ชุดและสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ ช่วงหนึ่งเท่านั้น แต่สิ่งที่ สำคัญมอบให้ ประชาชนเป็นพิเศษคือ เมล็ดพันธุ์ผัก สวนครัว มากถึง 5 ชนิด รวมทั้งปุ๋ยไส้เดือน อีกส่วนหนึ่ง ที่ประชาชนสามารถ ปลุก ในพื้นที่ว่างของครอบครัว เมื่อมีผลผลิต เหลือจากการบริโภคสามารถนำไปจำหน่าย นำรายได้ให้กับครอบครัวด้วย


นอกจากนี้นายชวน  ภูเก้าล้วน กล่าวด้วยว่า ตนเองมีที่ดิน ที่เป็นนาข้าวร้างในท้องที่บ้านหาดยาวจำนวนหนึ่งและยินดี ให้ ประชาชนที่ตั้งใจ ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร เช่า จำนวน 2 ไร่ต่อราย ในอัตราไร่ละ 1 บาทต่อปีโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติเนื่องจากเห็นความสำคัญของความมั่นคงทางด้านอาหารในอนาคตจะทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น

ในขณะเดียวกัน ทราบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ ด้วยว่า รัฐบาลโดยกระทรวง เกษตรและสหกรณ์มีโครงการสนับสนุน ชุมชนต่างๆทั่วประเทศ ให้มีแหล่งน้ำขนาดเล็ก สำหรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ และประชาชน สามารถ ใช้น้ำ ทำการเกษตร และมีผลผลิตที่ยั่งยืน ประกอบ กับ ชุมชนตลิ่งชัน เป็นชุมชนชาวประมง ยังมีโอกาส เนื่องจาก สามารถ จับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคและจำหน่าย ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ มีแนวคิดจะร่วมกับ นักธุรกิจ สนับสนุนส่งเสริม แปรรูป ผลิตภัณฑ์ประมง เพื่อการส่งออกเป็นการเพิ่มมูลค่า สินค้า ใน ช่วง สินค้าประมงราคาตกต่ำ นี้ด้วย พร้อมกันนี้ ชาวบ้านตลิ่งชัน สามารถนำเอาผลิตภัณฑ์ประมง ไปแลกเปลี่ยน สิ่งของ หรือ ข้าว รวมทั้งสิ่งจำเป็น ในชีวิตประจำวันจากชุมชนและหมู่บ้านอื่น ได้เช่นเดียวกัน