สภาการศึกษากระบี่ประชุมเครือข่ายกระบี่เมืองแพะครั้งที่ 9 ประจำปี 2562


วันพุฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีผ่อง ศรีผ่องฟาร์ม ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ จัดการประชุม เรื่อง “เครือข่ายกระบี่เมืองแพะ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562” โดย นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่เป็นประธาน เริ่มต้นด้วย สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ แจ้งให้ทราบ


1. เรื่องที่สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทราบ
- ผลการประชุมองค์กรเครือข่ายกระบี่เมืองแพะ
- การเข้าร่วมงานวันแพะและวิถีชุมชนคนกระบี่ จัดโดยสภาการเกษตร จ.กระบี่
..
2. เรื่องที่จังหวัดกระบี่แจ้งให้ทราบ โดย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหรือผู้แทน
3. เรื่องที่ปศุสัว์ จ.กระบี่แจ้งให้ทราบ โดย ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้แทน
4. เรื่องที่เกษตรและสหกรณ์ จ.กระบี่แจ้งให้ทราบ โดย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหรือผู้แทน
5. เรื่องที่การยางแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ แจ้งให้ทราบ โดย ผอ.กยท.กระบี่หรือผู้แทน
6. เรื่องที่สภาการเกษตรจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทราบ โดย ประธานสภาการเกษตรจังหวัดกระบี่หรือผู้แทน
7. เรื่องที่ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่แจ้งให้ทราบ โดย ผู้อำนวยการศูนย์ฯหรือผู้แทน
8. เรื่องที่แพะแปลงใหญ่ จ.กระบี่ แจ้งให้ทราบโดย นายมานิต บุตรแขก
9. เรื่องที่สหกรณ์แพะและปศุสัตว์กระบี่แจ้งให้ทราบ โดย ประธานสหกรณ์หรือผู้แทน
10. เรื่องที่โครงการธนาคารแพะฯ / ศรีผ่องฟาร์ม แจ้งให้ทราบ โดย ผู้จัดการฟาร์ม
11. เรื่องที่มหา'ลัยแพะนานาชาติ แจ้งให้ทราบ
- เรื่อง จุลสาร "มหา'ลัยแพะ ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 โดย น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น
- ผลการปฏิบัติงานใน จ.กระบี่ของทีมมหา'ลัยแพะฯ โดย น.สพ.มรกต แสงรุ่ง
- การเฝ้าระวังสุขภาพแพะในฤดูฝน โดย ผศ.น.สพ. ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์และคณะ


เรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
1. การผลิตนมแพะศรีผ่องฟาร์มและธนาคารแพะ โดย ผู้จัดการศรีผ่องฟาร์ม/ผู้จัดการโครงการ
2. การดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิตแพะเพื่อการส่งออกจังหวัดกระบี่ โดย มหา'ลัยแพะฯ
3. การฝึกอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา" โดย มหา'ลัยแพะฯ
4. การจัดสัมมนา "กระบี่เมืองแพะ ครั้งที่ 1/2562" หัวข้อ "กระบี่เมืองแพะ ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันตกต่ำ" โดย มหา'ลัยแพะฯ
5. การประเมินการพัฒนากระบี่เมืองแพะ โดย มหา'ลัยแพะฯ


เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1.การฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตแพะขุนเพื่อการส่งออก" โดย มหา'ลัยแพะฯ
2.การฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการสุขภาพแพะระดับฟาร์ม" โดย มหา'ลัยแพะฯ
3. แนวทางในการปรับโครงสร้างการผลิตกระบี่เมืองแพะจากระดับเกษตรกรเป็นระดับพาณิชย์ หรือฟาร์มอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก โดย องค์กรเครือข่ายกระบี่เมืองแพะ
3. แนวทางในการจัดหาเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรโดยผ่านทางสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย องค์กรเครือข่ายกระบี่เมืองแพะ
..
เรื่องอื่นๆ
1. คุยกันประสาคนเลี้ยงแพะ คุยกันกับหมอแพะ โดย มหา'ลัยแพะฯ