สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562


วันจันทร์ที่ 7 ต.ค. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบันไทยสมอ (ชั้น 4) สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จ.กระบี่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 โดยมี นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ เป็นประธานแทน นายชวน ภูเก้าล้วน ซึ่งติดภารกิจ