สภาการศึกษากระบี่ประชุมองค์กรเครือข่ายกระบี่เมืองแพะครั้งที่ 2 ประจำปี 2562


วันพุฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศรีผ่อง ศรีผ่องฟาร์ม บ้านน้ำจาน ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ จัดประชุมองค์กรเครือข่ายกระบี่เมืองแพะครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดย นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่เป็นประธาน เริ่มต้นด้วย
..
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบ
1. การเยี่ยมกระบี่เมืองแพะของประธานสภาการเกษตรแห่งชาติ
2. กิจกรรมของเครือข่ายกระบี่เมืองแพะ
3. การขับเคลื่อนและพัฒนากระบี่เมืองแพะ
4. โอกาสในการส่งแพะมีชีวิตและผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศ


ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่องค์กรเครือข่ายฯ แจ้งทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง - ไม่มี
..
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพิ่อพิจารณา
1. กรอบความช่วยเหลือขององค์กรเครือข่ายกระบี่เมืองแพะ เพื่อการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตแพะเพื่อส่งออก
2. แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมขององค์กรเครือข่ายกระบี่เมืองแพะ เพื่อการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตแพะเพื่อส่งออก


ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
..
มีผู้ที่เข้าประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
1. นายวีรศักดิ์ ติ๋วกุล ประธานสภาเกษตรกร จ.กระบี่
2. นายมานิต บุตรแขก ประธานแพะแปลงใหญ่คลองท่อม/เหนือคลอง
3. นายสุริพล มาบุญช่วย ปศุสัตว์ จ.กระบี่
4. นายจุลชาติ จุลเพชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
5. นายณรงค์ บุญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศน์การปศุสัตว์
6. น.ส. ฉัตติมา จันทนพันธ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
7. น.ส. ประทุม มะลิเครือ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
8. นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
9. ผศ.น.สพ. ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ผอ.รพ.ปศุสัตว์ฯ มทร.ศรีวิชัย, อธิบดีมหา'ลัยแพะ
10. อ.น.สพ. มรกต แสงรุ่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11. นายสุรศักดิ์ รักเดช สัตวแพทย์ศรีผ่องฟาร์ม
12. นายจตุรพัฒน์ คำแป้น สัตวแพทย์ มทร.ศรีวิชัย
13. นายสมญา เลขวิจิตร ผู้ประสานงานฯ/ประชาสัมพันธ์
14. น.ส. อุดมรัตน์ แซ่หลี ผู้ประสานงานฯ
15. น.ส. สุภาวดี บุญช่วย บัญชีศรีผ่องฟาร์ม
16. น.ส. ศิริธร สุขดำ บัญชีศรีผ่องฟาร์ม