ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติมาศึกษาดูงานและประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระบี่เมืองแพะ


วันที่ 15 ก.ค. 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะมาศึกษาดูงานและประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระบี่เมืองแพะ โดยมี นายชวน ภูเก้าล้วน ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม ดังต่อไปนี้
..
1. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
2. นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองสภาเกษตรกรแห่งชาติ / ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. น.ส. ปุณยา มณีรัตนบวรชัย รองเลขาธิการสภาเกษตรแห่งชาติ
4. นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่
5. นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดกระบี่
..
นอกจากนั้นยังมี ปศุสัตว์จ.กระบี่, ผช.ผอ.กยท.จ.กระบี่, ประธานแพะแปลงใหญ่และสมาชิกสหกรณ์กลุ่มแพะ