สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออกแพะให้กับกาตาร์


วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคา 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมกระบี่รอยัล (Krabi Royal Hotel) อ.เมือง จ.กระบี่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่จัดประชุมหารือถึงกรอบและแนวทางในการศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility) ในการผลิตแพะเพื่อส่งออกให้กับตลาดกาตาร์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะ, Key of success in goat production to export
..
โครงสร้างคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแพะเพื่อส่งออก (มาเลเซียและกาตาร์)
..
1. ที่ปรึกษา
1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
1.2 นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
1.3 ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
1.4 หัวหน้าฝ่ายยุทศาสตร์ สำนักงานจังหวัดกระบี่
1.5 คณบดีคณะสัตว์แพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
1.6 ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
1.7 ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
1.8 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
1.9 ผอ. การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่
1.10 ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่


2.คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแพะเพื่อส่งออก (มาเลเซียและกาตาร์)
2.1 นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ประธานคณะกรรมการ
2.2 ประธารสหกรณ์แพะและปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
2.3 ประธานแพะแปลงใหญ่จังหวัดกระบี่
2.4 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่
2.5 ผอ. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
2.6 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
2.7 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
2.8 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
2.9 ตัวแทนผู้เลี้ยงแพะ อำเภอเหนือคลอง
2.10 ตัวแทนผู้เลี้ยงแพะ อำเภอเกาะลันตา
2.11 ตัวแทนผู้เลี้ยงแพะ อำเภอลำทับ
2.12 ตัวแทนผู้เลี้ยงแพะ อำเภอเมือง
2.13 ตัวแทนผู้เลี้ยงแพะ อำเภอเขาพนม
2.14 ตัวแทนผู้เลี้ยงแพะ อำเภออ่าวลึก
2.15 ตัวแทนผู้เลี้ยงแพะ อำเภอปลายพระยา
2.16 ตัวแทนผู้เลี้ยงแพะ อำเภอคลองท่อม
2.17 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและผสมเทียมสุราษฎร์ธานี
2.18 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
2.19 นายศรีสุวรรณ ค้าของ
2.20 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม กยท.กระบี่
2.21 ประธานชมรมผู้ผลิตแพะ จ.นครศรีฯ
2.22 ผศ.น.สพ. ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ กรรมการและเลขานุการ
2.23 อ.น.สพ. มรกต แสงรุ่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.24 นางปิยภาคย์ ภูมิภมร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ