การประชุมคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ / ประจำปี 2562


วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสองคาบสมุทร (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติเป็นประธานที่ประชุมแทน นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562