บริษัทรถไฟฟ้ารางแขวงเข้าพบนายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่


วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ บริษัทเอลเว่ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะตัวแทนประจำประเทศไทยของบริษัท China Sky Railway จากนครเฉิงตู ประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเทตโนโลยีระบบรถไฟฟ้ารางแขวนที่เหมาะกับระบบขนส่งมวลชนในเมือง ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าระบบดังกล่าวนี้มีจุดเด่นมากกว่าระบบขนส่งมวลชนทุกระบบและทันสมัยที่สุดในโลก ได้เข้าพบ นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และคณะเพื่อนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองด้วยเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้ารางแขวน ซึ่งอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับจังหวัดกระบี่


ซึ่งรายชื่อผู้เข้าพบมีดังต่อไปนี้
1. Dr. Manoon Chuenchom, Managing Director of Elwe (Thailand)
2. Mr.Pongsapat Wangyen Sale manager ELWE Thailand Co.,ltd.
3. Dr. Tuanchai Arunroch, Project Consultant
4. Mr.Vincent Lim, Representative of China Sky Railway Company Limited
5. Mr.Liu Dan Technician Sky Railway of China Sky Railway Company