คณะ ม.นเรศวรเข้าเยี่ยมชม ม. อันดามัน จ.กระบี่


วันอาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. 2562 นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่พร้อมคณะุต้อนรับ คณะมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอันดามัน ณ ศูนย์วิทยบริการ ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนนี้
..
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
2. รองศาสตราจารย์ ดร. สำราญ มีแจ้ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร