ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบนโยบายบริษัทกระบี่พัฒนาเมือง


วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน2562 เวบา13.00น. ณ ห้องประชุมสองคาบสมุทร (ชั้น3) เทศบาลเมืองกระบี่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่จัดประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบนโยบายบริษัทกระบี่พัฒนาเมือง นายชวน ภูเก้าล้วน ประธานคณะทำงานคลังสมองจ.กระบี่ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม