สภาการศึกษากระบี่จัดการประชุมเครือข่ายกระบี่เมืองแพะครั้งที่ 5 ประจำปี 2562


วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้ง ม.อันดามัน ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ จัดการประชุม เรื่อง “เครือข่ายกระบี่เมืองแพะ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562” โดยมี นายชวน ภูเก้าล้วนเป็นประธาน เริ่มต้นด้วย สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ แจ้งให้ทราบ
..
1. เรื่องที่สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทราบ
2. เรื่องที่จังหวัดกระบี่แจ้งให้ทราบ โดย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหรือผู้แทน
3. เรื่องที่ปศุสัว์ จ.กระบี่แจ้งให้ทราบ โดย ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้แทน
4. เรื่องที่สหกรณ์แพะและปศุสัตว์ จ.กระบี่แจ้งให้ทราบ โดย ประธานสหกรณ์หรือผู้แทน
5. เรื่องที่การยางแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ แจ้งให้ทราบ โดย ผอ.กยท.กระบี่หรือผู้แทน
6. เรื่องที่สภาการเกษตรจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทราบ โดย ประธานสภาการเกษตรจังหวัดกระบี่
7. เรื่องที่ศูนย์ทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่แจ้งให้ทราบ
8. เรื่องที่มมหา'ลัยแพะแห่งประเทศไทยแจ้งให้ทราบถึง
- เรื่อง จุลสาร "มหา'ลัยแพะ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 โดย น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น
- แผนการปฏิบัติงานใน จ.กระบี่ของทีมมหา'ลัยแพะฯ โดย น.สพ.มรกต แสงรุ่ง
- รายงานประจำเดือนห่วงโซ่อุปทานการผลิตแพะ จ.กระบี่ โครงสร้างประชากร อาหารสัตว์ ระบบสืบพันธุ์ ระบาดวิทยาและสุขภาพ การแปรรูปและการตลาด โดย สพ.ญ. ภรณ์ทิพย์ ทองมณี อ.สุภิญญา อ.น.สพ. มรกต แสงรุ่ง อ.สพ.ญ. กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์


เรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
1. ผลการดำเนินงานของแพะแปลงใหญ่ จ.กระบี่ โดย นายมานิต บุตรแขก
2. โรงฆ่าสัตว์และตลาดแพะประชารัฐ โดย นายศรีสุวรรณ ค้าของ
3. สหกรณ์แพะแปลงใหญ่และปศุสัตว์ โดย นายศรีสุวรรณ ค้าของและประธานสหกรณ์ฯ
4. ผลการตรวจเยี่ยมเกษตรโครงการธนาคารแพะฯ (สินปุนและคลองท่อม) และการให้ยืมแพะประจำเดือนมิถุนายน 2562
5. รายงานผลการดำเนินการธนาคารแพะฯ ประจำเดือน โดย ตัวแทนอำเภอ
..
เรื่องอื่นๆ
1. คุยกันประสาคนเลี้ยงแพะ คุยกันกับหมอแพะ โดย มหา'ลัยแพะฯ