นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่เปิดนิทรรศการศิลปกรรมและทิวทัศน์ทางทะเล


นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปกรรมและทิวทัศน์ทางทะเลนักเรียนนักศึกษาและคณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ART 20 EXHIBITION 2019 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 ถึง 22 มีนาคม2562 ณอาคาร C อาคารแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ExhibitionHall หอศิลป์อันดามันศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช สนับสนุนให้มีการเขียนภาพ นอกสถานที่ขึ้นเพื่อให้นักเรียนศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมและออกวาดภาพในสถานที่จริงเมื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จสิ้นแล้วนักเรียนนักศึกษาต้องนำผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ออกสู่สาธารณะชนตามหลักสูตรการเรียนการสอน

ทั้งนี้มีการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมของนักเรียนนักศึกษาในระดับปวช.3 และปวส.2 รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนผลงาน117 ชิ้น ส่วนใหญ่เป็นผลงานสีน้ำรองลงไปสีน้ำมันและสีอะครีลิค