สภาการศึกษากระบี่จัดการประชุมเครือข่ายกระบี่เมืองแพะครั้งที่2ประจำปี2562


วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562เวลาประมาณเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้ง ม.อันดามัน ต. ห้วยยูง อ. เหนือคลอง จ.กระบี่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ จัดการประชุม เรื่อง “เครือข่ายกระบี่เมืองแพะ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562” โดยมี นายชวน ภูเก้าล้วนเป็นประธาน เริ่มต้นด้วย สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ แจ้งให้ทราบ

1. เรื่องที่สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทราบ
2. เรื่องที่จังหวัดกระบี่แจ้งให้ทราบ โดย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหรือผู้แทน
3. เรื่องที่ปศุสัว์ จ.กระบี่แจ้งให้ทราบ โดย ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้แทน
4. เรื่องที่สหกรณ์แพะและปศุสัว์ จ.กระบี่แจ้งให้ทราบ โดย ประธานสหกรณ์หรือผู้แทน
5. เรื่องที่การยางแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ แจ้งให้ทราบ โดย ผอ.กยท.กระบี่หรือผู้แทน
6. เรื่องที่เกษตรและสหกรณ์ จ.กระบี่แจ้งให้ทราบ โดย เกษตรและสหกรณ์ จ.กระบี่
7. เรื่องที่สภาการเกษตรจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทราบ โดย ประธานสภาการเกษตรจังหวัดกระบี่
8. เรื่องที่โดยทีมมหา'ลัยแพะแห่งประเทศไทยแจ้งให้ทราบถึง

- เรื่อง จุลสาร "มหา'ลัยแพะ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 โดย น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น
- แผนการปฏิบัติงานใน จ.กระบี่ของทีมมหา'ลัยแพะฯ โดย น.สพ.มรกต แสงรุ่ง
- รายงานประจำเดือนห่วงโซ่อุปทานการผลิตแพะ จ.กระบี่ โครงสร้างประชากร อาหารสัตว์ ระบบสืบพันธุ์ ระบาดวิทยาและสุขภาพ การแปรรูปและการตลาด โดย สพ.ญ. ภรณ์ทิพย์ ทองมณี อ.น.สพ. มรกต แสงรุ่ง อ.สพ.ญ. กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์และคณะ


เรื่องอื่นๆ
1. สัมมนากระบี่เมืองแพะ ครั้งที่ 1/2562
หัวข้อ "แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะให้สำเร็จ"
คณะวิทยากร
1. นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
2. สำนักงานจังหวัดกระบี่
3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ / สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
4. สถาบันพัฒนาเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย
5. สหกรณ์แพะและปศุสัตว์กระบี่
6. หอการค้าจังหวัดกระบี่

ผู้ดำเนินการสัมมนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ผอ. โรงพยาบาลปศุสัตว์ฯ มทร. ศรีวิชัย