สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ครั้งที่2/2562


นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานชมรมกลุ่มผู้เลี้ยงแพะกระบี่ ภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วม
.........
ก่อนการประชุม นางประหยัด ศรีบุญชู เลขาธิการสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่เป็นตัวแทนของที่ประชุมรับมอบเงินสนับสนุนแด่ "มูลนิธิเพื่อสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่" ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้
..
1. คุณ ผ่องศรี ภูเก้าล้วน มอบเงินจำนวน 30,000 บาท
2. คุณ ชวน ภูเก้าล้วน มอบเงินจำนวน 30,000 บาท
3. นพ. ชิต ภูเก้าล้วน มอบเงินจำนวน 30,000 บาท
4. คุณ ผ่องพรรณ ตันบุตร มอบเงินจำนวน 30,000 บาท
5. คุณ เกริกศักดิ์ ภูเก้าล้วน มอบเงินจำนวน 30,000 บาท
6. คุณ กีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน มอบเงินจำนวน 30,000 บาท
7. คุณ ศิริพรรณ ภูเก้าล้วน มอบเงินจำนวน 30,000 บาท
8. คุณ พรรณวดี ภูมิภมร มอบเงินจำนวน 30,000 บาท
9. คุณ ผุสดี แก้วกาญจน์ มอบเงินจำนวน 50,000 บาท
10. คุณ ดำรง แก้วเหมือน มอบเงินจำนวน 50,000 บาท
11. นพ. พรศักดิ์ ตันตาปกุล มอบเงินจำนวน 10,000 บาท
12. คุณ เชาวลิต ธรรมสุนทรและครอบครัว มอบเงินจำนวน 20,000 บาท
..
#ยอดรวมทั้งสิ้น 370,000 บาท
..
ดร.ทวนชัย อรุณโรจน์ บรรยายถึง การวางแผนพัฒนาเมืองกระบี่ The Greater leave New Town Project 2030