สภาการศึกษากระบี่จัดการประชุมเครือข่ายกระบี่เมืองแพะครั้งที่1ประจำปี2562


วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562เวลาประมาณเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยบริการ ม.เกษตรศาสตร์ จ. กระบี่ ต. ห้วยยูง อ. เหนือคลอง จ.กระบี่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ จัดการประชุม เรื่อง “เครือข่ายกระบี่เมืองแพะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562” โดยมี นายชวน ภูเก้าล้วนเป็นประธาน เริ่มต้นด้วย สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ แจ้งให้ทราบ

1. เรื่องที่นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบนโยบายด้านการผลิตแพะและปศุสัตว์ของจังหวัดอันดามัน
2. เรื่องที่สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทราบ
3. เรื่องที่จังหวัดกระบี่แจ้งให้ทราบ โดย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหรือผู้แทน
4. เรื่องที่สหกรณ์แพะและปศุสัว์ จ.กระบี่แจ้งให้ทราบ โดย ประธานสหกรณ์หรือผู้แทน
5. เรื่องที่การยางแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ แจ้งให้ทราบ โดย ผอ.กยท.กระบี่หรือผู้แทน
6. เรื่องที่เกษตรและสหกรณ์ จ.กระบี่แจ้งให้ทราบ โดย เกษตรและสหกรณ์ จ.กระบี่
7. เรื่องที่สภาการเกษตรจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทราบ โดย ประธานสภาการเกษตรจังหวัดกระบี่
8. เรื่องที่โดยทีมมหา'ลัยแพะแห่งประเทศไทยแจ้งให้ทราบถึง
..
- เรื่อง จุลสาร "มหา'ลัยแพะ โดย น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น
- แผนการปฏิบัติงานใน จ.กระบี่ของทีมมหา'ลัยแพะฯ โดย น.สพ.มรกต แสงรุ่ง
- รายงานประจำเดือนห่วงโซ่อุปทานการผลิตแพะ จ.กระบี่ โครงสร้างประชากร อาหารสัตว์ ระบบสืบพันธุ์ ระบาดวิทยาและสุขภาพ การแปรรูปและการตลาด โดย สพ.ญ. ภรณ์ทิพย์ ทองมณีและคณะ


นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการรายงานผลเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ดังนี้
..
1. การจัดงานกระบี่เมืองแพะครั้งที่ 1 โดย ผศ.น.สพ. ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์
2. แผนการพัฒนาศรีฝ่องฟาร์มและมหา'ลัยแพะ โดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์
3. การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์แพะและการตลาดแพะ โดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์
4. แผนปรับปรุงแพะ จ.กระบี่ โดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์
5. ผลการดำเนินงานของแพะแปลงใหญ่ จ.กระบี่ โดย นายมานิต บุตรแขก
6. โรงฆ่าสัตว์และตลาดแพะประชารัฐ โดย นายศรีสุวรรณ ค้าของ
7. ยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะ โดย นายศรีสุวรรณ ค้าของ
8. การจัดตั้งสหกรณ์แพะแปลงใหญ่ โดย นายศรีสุวรรณ ค้าของ
9. โครงการธนาคารแพะเพื่อเด็กกระบี่พันธุ์ดี และโครงการธนาคารแพะสุไหงปาดี โดย น.สพ.มรกต แสงรุ่ง
..
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1. แผนการแก้ไขปัญหาด้านการตลาด และวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดย สหกรณ์แพะและปศุสัตว์กระบี่
2. ข้อเสนอเพื่อให้ภาครัฐพิจารณาเรื่องกระบี่เมืองแพะ โดย เครือข่ายกระบี่เมืองแพะ
..
เรื่องอื่นๆ
1. ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาของเกษตรกรผ฿้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่
..
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้
1. นายชวน ภูเก้าล้วน ประธาน
2. น.สพ. จีระศักดิ์ พิพัฒนพงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
3. นายพงษฺพันธ์ ธรรมา ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
4. นายสุเมธ เมธาศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8
5. สัตวแพทย์หญิง วันดี คงแก้ว ผอ. ศูนย์พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
6. นายชาญยุทธ ภาพล ผอ. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ สุราษฎร์ธานี
7. นายศรีสุวรรณ ค้าของ ปศุสัตว์ อ.คลองท่อม
8. ผศ.น.สพ. ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทย์ศษสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย