สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ครั้งที่11/2561


นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ เป็นประธานแทน นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานชมรมกลุ่มผู้เลี้ยงแพะกระบี่ ภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วม


ก่อนการประชุม นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ ประธานที่ประชุม เป็นตัวแทนของนายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ มอบเงินสนับสนุน "โครงการค่ายวิชาการทานตะวันครั้งที่26" จำนวน10,000 บาท ให้กับตัวแทนองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 30 ธ.ค. 2561 ณ ร.ร. อ่าวลึกประชาสรรค์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เพื่อติวเข้มเนื้อหาทางวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมให้กับนิสิต


นอกจากนั้นได้มอบประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษาแก่นายอนุรักษ์ เบ็ญโส๊ะ เบ็ญโส๊ะ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ และกล่าวต้อนรับ นางสมจิตต์ สุทธางกูล กรรมการที่ปรึกษาสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่