สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ขับเคลื่อนโครงการกระบี่เมืองแพะเพื่อพัฒนาอาชีพสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ขับเคลื่อนโครงการกระบี่เมืองแพะเพื่อพัฒนาอาชีพ ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน และยางพารา ให้มีรายได้เสริม เพื่อแก้เสถียรภาพราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันและยางพารา

นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่กล่าวว่า สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแพะ ตามโครงการธนาคารแพะ ที่อยู่ในเป้าหมายสำคัญคือ กระบี่เมืองแพะ เนื่องจากปัจจุบันราคาปาล์มน้ำมัน และยางพาราตกต่ำ และจังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาการผลิต และการตลาดสูงเพราะมีการรวมตัวกันของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เป็นชมรมผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่ และเป็นองค์กรเครือข่าย ที่มีความเข้มแข็ง และเชื่อว่าในอนาคต สามารถพัฒนาการเลี้ยงแพะของจังหวัดกระบี่ ให้มีคุณภาพตามหลักวิชาการ และจะมีการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่ครอบคลุมทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดกระบี่สำหรับในขณะนี้สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราชในการพัฒนาการผลิตแพะภายใต้คำกล่าวที่ว่า “กระบี่เมืองแพะ” และมีพันธุ์แพะมอบให้แก่เกษตรกรฟรีเพื่อให้เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแพะมากขึ้นสามารถใช้เป็นอาหารในการบริโภคสำหรับคนทุกศาสนา สอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่น และเป็นอาชีพเสริม สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ แก้ปัญหาราคาผลผลิตปาล์มน้ำมัน และยางพาราตกต่ำเป็นอย่างดี มีการมอบพันธ์ุแพะและขยายพันธ์ุ ต่อเนื่อง 13,000 ตัว ในปัจจุบันรวมทั้งแพะแปลงใหญ่ที่มีในอำเภอต่างๆอีก 20,000-30,000ตัวและตั้งเป้าไว้ อีก 7 ปี จังหวัดกระบี่จะมีแพะประมาณ 100,000 ตัว หรือหลังจากนั้นในเวลาประมาณ 10ปี แพะจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง1,000,000 ตัว

นอกจากนี้นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ กล่าวด้วยว่าโครงการธนาคารแพะ หรือกระบี่เมืองแพะ นับว่าเป็นโครงการที่แก้ปัญหาราคาปาล์ม และยางพาราตกต่ำได้เป็นอย่างดี เป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์ต่อประชาชนชาวจังหวัดกระบี่เป็นอย่างมาก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงแพะ ให้เป็นอาชีพที่สำคัญสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ เป็นการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความยั่งยืนต่อไป

ชัยวุฒิ พวงสุวรรณ ถ่ายภาพ
วาสนา บัวทอง สวท.กระบี่ 98.50 MHz.รายงาน