สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ร่วมกับมหา'ลัยแพะแห่งประเทศไทยจัดประชุมสัมมนากระบี่เมืองแพะ ครั้งที่ 1/2561วันนี้ (วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. พ.ศ.2561) เวลาประมาณ 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องไทรทอง กระบี่รีสอร์ท ต.อ่าวพระนาง อ.เมือง จ.กระบี่ นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมสัมมนากระบี่เมืองแพะ ครั้งที่ 1/2561 ในหัวข้อ "โอกาสทางการค้าปศุสัตว์อาเซียน สร้างฐานการผลิตแพะระดับอุตสาหกรรม" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และมหา'ลัยแพะแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อองค์ความรู้ด้านห่วงโซ่อุปทานการผลิตแพะและปศุสัตว์ในอาเซียน และเพื่อสนับสนุนนโยบายกระบี่เมืองแพะ และการดำเนินงานของโครงการธนาคารแพะฯ โดยมีเป้าหมายคือ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ผู้ประกอบการ นักศึกษา และนักวิชากร เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครั้งนี้ได้แก่ นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่, ผศ.น.สพ. ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ อดีตคณบดีคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ดร. วรชาติ ดุลยเสถียร ผู้เชี่ยวชาญการจัดการโซ่อุปทาน CLMV, นางประหยัด ศรีบุญชู เลขาธิการสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่, ดร. ปิยภาคย์ ภูมิภมร รองเลขาธิการสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่, นายสุรศักดิ์ รักเดช สัตวแพทย์ศรีผ่องฟาร์ม, นายสมญา เลขวิจิตร ผู้ประสานงาน/ประชาสัมพันธ์, น.ส. นิภาพร ลีลาทิวานนท์ เจ้าหน้าที่, นายมานิต บุตรแขก ประธานแปลงใหญ่, น.ส. สุภิญญา ชูใจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย, สพ.ญ. กิตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย
..
ในการประชุมสัมนาครั้งนี้ นายชวน ภูเก้าล้วน บรรยายพิเศษเรื่อง โครงการธนาคารแพะฯ ผศ.น.สพ. ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ บรรยายเรื่อง การนำเสนอกิจการของมหา'ลัยแพะแห่งประเทศไทย ดร. วรชาติ ดุลยเสถียร ผู้เชี่ยวชาญการจัดการโซ่อุปทาน CLMV บรรยายพิเศษหัวข้อ "โอกาสทางการค้าปศุสัตว์อาเซียน สร้างฐานการผลิตแพะระดับอุตสาหกรรม"