สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ครั้งที่9/2561


นายสำคัญ เพชรทอง เป็นประธานแทน นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานชมรมกลุ่มผู้เลี้ยงแพะกระบี่ ภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วม เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาคน และพัฒนาเมืองให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น นายดุลยเดชน์ ตลาภา นายกสมาคมไหงหลำ จ.ตรัง นำผลไม้มามอบให้คณะกรรมการและผู้ร่วมประชุมร่วมรับประทาน