นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ. ศ...."วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561) ณ อาคารรัฐสภา 2 นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการสัมมนารับฟ้งความคิดเห็นเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ. ศ. ..." โดย คณะกรรมาธิการศึกษาและการกีฬา สถานิติบัญญัติแห่งชาติ