หมวดที่ ๔ สมาชิกและสมาชิกภาพ

ข้อ ๖ สมาชิกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ มี ๓ ประเภท ได้แก่
     (1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลทั่วไปและบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนขององค์กรภาคีสภาการศึกษาที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
     (2) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจาก คณะกรรมการและตอบรับ
     (3) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก

ข้อ ๗ สมาชิกภาพเกิดขึ้นเมื่อสภาการศึกษาตอบรับการสมัครเป็นสมาชิก

ข้อ ๘ สมาชิกภาพสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังนี้
     (1) ตาย
     (2) ลาออก
     (3) ที่ประชุมสภาการศึกษาให้ออก
     (4) ต้องโทษจำคุก

ข้อ ๙ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
     (1) สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิ ดังนี้
          - เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ วิสามัญ และมีสิทธิออกเสียง
          - ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญตามระเบียบของสภา การศึกษา
          - เสนอข้อคิดเห็น ปัญหา และความช่วยเหลือด้านการศึกษา
          - ใช้สถานที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ตามความเหมาะสม
          - ร่วมกิจกรรมและรับสิทธิประโยชน์ของสภาการศึกษา
     (2) สมาชิกวิสามัญ มีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ เว้นแต่การลงคะแนน สมาชิกทั้งสามประเภทมีหน้าที่ปฏิบัติตามธรรมนูญและระเบียบที่สภาการศึกษากำหนด

ข้อ ๑๐ ในปีหนึ่งให้มีการประชุมสามัญ 1 ครั้ง โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เมื่อเห็นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งสภาการศึกษา นายกสภา คณะกรรมการ หรือสมาชิกจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 คน อาจทำคำร้องยื่นต่อนายกสภาขอให้เปิดประชุมวิสามัญก็ได้

ข้อ ๑๑ การประชุมสภาการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการประชุมซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

| หน้าแรก | หมวดที่ 1 | หมวดที่ 2 | หมวดที่ 3 | หมวดที่ 4 | หมวดที่ 5 | หมวดที่ 6 | หมวดที่ 7 | หมวดที่ 8 | หมวดที่ 9 | หมวดที่ 10 |หมวดที่ 11 |