การแต่งตั้งประธานคณะทำงานของสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่

ที่ สศก.จว.กบ.ว.๑๙ /๒๕๕๔
สำนักงานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
อาคารเทศบาลเมืองกระบี่ ห้องนิลนล (ชั้น ๓)
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การแต่งตั้งประธานคณะทำงานของสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
เรียน
อ้างถึง มติที่ประชุมสภาการศึกษาครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ตามที่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ได้กำหนดให้มีการประชุมสภา เพื่อระดมความคิดเห็นในการช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดกระบี่ เพื่อให้เด็กกระบี่อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น และให้เป็นคนดี ให้มีสังคมที่เป็นสุข และให้กระบี่เป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก รวมทั้ง กระบี่เป็นเมืองแห่งคุณภาพในปี ๒๕๖๙ นั้น

ขอเรียนว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านการพัฒนาการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการที่จะช่วยกันพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีองค์ความรู้ มีความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการศึกษา ร่วมเป็นคณะทำงานด้านต่างๆ ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้แต่งตั้งท่านให้เป็นประธานคณะทำงาน ดังนี้

1. นายประมวล เบ็ดเสร็จ เป็นประธานคณะทำงานด้านการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา
2. นายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ เป็นประธานคณะทำงานด้านมัธยมศึกษา
3. นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน เป็นประธานคณะทำงานด้านอาชีวศึกษา
4. ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ เป็นประธานคณะทำงานด้านการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
5. นายสำคัญ เพชรทอง เป็นประธานคณะทำงานด้านการอุดมศึกษา

ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ได้รับการแต่งตั้งข้างต้น พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในแต่ละด้านการศึกษา จำนวน ๙ – ๑๒ คน เป็นกรรมการ และขอให้แจ้งรายชื่อให้กับสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เพื่อจะได้ประกาศแต่งตั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ชวน ภูเก้าล้วน)

นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่

งานเลขาธิการสภาการศึกษา โทร.
- นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ ๐๘๙ – ๘๖๖๒๗๗๘
- นายปิติชาติ ไตรสุรัตน์ ๐๘๖ – ๖๗๗๒๙๙๒
FAX ๐๗๕ – ๖๑๑๙๑๔
krabiadvisor@hotmail.com
www.advisorkrabi.com