การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความและเอกสารการประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความและเอกสารการประชาสัมพันธ์
-----------------------------------

โดยที่สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เป็นองค์กรคณะบุคคลประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก และเป็นเมืองคุณภาพ ในปี 2569 โดยมีพันธกิจที่จะต้องร่วมคิด ร่วมใจ และร่วมกันพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ให้เป็นเอกภาพของทุกภาคส่วน สนองต่อความต้องการของประชาชนและจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 ส่วน ที่ 10 ที่กำหนดเกี่ยวกับแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในมาตรา 87 รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย วางแผน และตัดสินใจด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ได้พิจารณาสรรหากรรมการที่ปรึกษาสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ได้ทาบทามบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และมีจิตสาธารณะที่จะให้ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมาย

อาศัยอำนาจตามความ ในหมวดที่ 10 ข้อ 25 แห่งธรรมนูญสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร บทความ สื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการเขียน บทความ และการประชาสัมพันธ์สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ไปสู่สาธารณชน ดังนี้

1. นายพญอม จันนิ่ม เป็น ประธานคณะทำงาน
2. นายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ เป็น รองประธานคณะทำงาน
3. นายกลิ่น คงเหมือนเพชร เป็น กรรมการ
4. ดร.กิติพงษ์ เทพจิตรา เป็น กรรมการ
5. นายพงษ์นารถ ทิพย์อักษร เป็น กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

(นายชวน ภูเก้าล้วน)

นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่