โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอันดามันในพื้นที่จังหวัดกระบี่

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอันดามันในพื้นที่จังหวัดกระบี่