หมวดที่ ๒ บททั่วไป

ข้อ ๒ สภานี้ชื่อว่า “สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่” มีชื่อย่อว่า สศก. เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “Krabi Provincial Education Council” ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “KPEC”

ข้อ ๓ ในธรรมนูญนี้
     “สภาการศึกษา ” หมายถึง สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
     “คณะกรรมการ” หมายถึง กรรมการบริหารสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
     “นายกสภา” หมายถึง นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
     “ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษาของสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
     “เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
     “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
     “เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
     “องค์กรภาคี” หมายถึง องค์กรภาคธุรกิจ เอกชน องค์กรชุมชนและท้องถิ่น องค์กรภาควิชาการ องค์กรสื่อมวลชน และองค์กรอื่นที่เป็นสมาชิกของสภาการศึกษา

ข้อ ๔ ตราสัญลักษณ์ของสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ให้มีลักษณะดังนี้

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
(Krabi Provincial Education Council)


แสดงถึงความหมายดังนี้
     (1) เป็นดวงตราที่บรรจุในวงรี
     (2) ภายในวงรี ประกอบด้วย
          (๒.๑) เครื่องหมายอุณาโลม หมายถึง การเริ่มต้นอันเป็นมงคลของความร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันพัฒนาการศึกษา
          (๒.๒) อุณาโลมตั้งอยู่บนแท่น หมายถึง การเชิดชูปัญญาและความรู้
          (๒.๓) ภายในวงรี ใต้แท่นรองรับมีตัวเลขไทย ๒๕๕๓ หมายถึงปีจัดตั้งสภาการศึกษา
          (๒.๔) ระหว่างกรอบภายในกับภายนอก ด้านล่างมีคำว่า สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ด้านบนเป็นภาษาอังกฤษเขียนว่า Krabi Provincial Education Council

| หน้าแรก | หมวดที่ 1 | หมวดที่ 2 | หมวดที่ 3 | หมวดที่ 4 | หมวดที่ 5 | หมวดที่ 6 | หมวดที่ 7 | หมวดที่ 8 | หมวดที่ 9 | หมวดที่ 10 |หมวดที่ 11 |