หมวดที่ ๕ รายได้ของสภาการศึกษา

ข้อ ๑๒ รายได้ของสภาการศึกษามาจาก
     (1) ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงจากสมาชิก ตามที่คณะกรรมการกำหนด
     (2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันหรือองค์กรอื่นๆ ทั้ง ในและต่างประเทศ
     (3) การจัดกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย
     (4) เงินอุทิศ เงินบริจาค หรือเงินได้อื่น

| หน้าแรก | หมวดที่ 1 | หมวดที่ 2 | หมวดที่ 3 | หมวดที่ 4 | หมวดที่ 5 | หมวดที่ 6 | หมวดที่ 7 | หมวดที่ 8 | หมวดที่ 9 | หมวดที่ 10 |หมวดที่ 11 |