กรอบแนวคิดของการจัดตั้งสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่

- เวทีระดมความคิด เป็นคลังสมองด้านวิชาการและการพัฒนา
- ประสานข้อมูลภาคการผลิตกับผู้ใช้บริการ
- เชื่อมโยงความเป็นเอกภาพให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน