โครงการบริหารจัดการ “หอยชักตีน” ทางฝั่งทะเลอันดามัน

ปัจจุบันทรัพยากร “หอยชักตีน” ซึ่งเป็นหอยฝาเดียว (Gastropod) ที่มีอยู่อย่างชุกชุมและมีการแพร่กระจายในหลายพื้นที่ทางฝั่งทะเลอันดามัน ในปัจจุบันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทางฝั่งทะเลอันดามันแล้ว จะต้องมาบริโภค หอยชักตีน ทำให้มีการเก็บหอยชักตีนจากแหล่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมากขึ้นเรื่อย จนเกินกว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่ในแต่ละแห่ง ทำให้แหล่งหอยชักตีนบางแห่งแทบจะสูญพันธุ์ ต้องทำการเพาะพันธุ์ แล้วนำลูกพันธุ์ตัวเล็กๆที่เพาะได้ไปปล่อยกลับคืนลงในแหล่งธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ ทางมูลนิธิ เอ็นไลฟ จึงเห็นสมควรที่จะจัดทำโครงการบริหารจัดการ “หอยชักตีน” ทางฝั่งทะเลอันดามัน ขึ้น เพื่อให้มีผลผลิตของทรัพยากรหอยชักตีน เพียงพอแก่การบริโภคและมีความยั่งยืนตลอดไป โดยมีเป้าหมายหลักที่จะอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แหล่งหอยชักตีนที่มีอยู่ในธรรมชาติ สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเต็มกำลังการผลิต

วัตถุประสงค์

     -เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรหอยชักตีน ให้เป็นไปตามหลักการในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสูงสุด
     -เพื่อให้แหล่งทรัพยากรหอยชักตีนในธรรมชาติได้รับการควบคุมดูแลไม่ให้เสื่อมโทรม และสามารถสร้างผลผลิตได้สูงสุดเพียงพอต่อการบริโภคและยั่งยืน
     -เพื่อสร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีในการไม่เก็บหอยชักตีนขนาดเล็กที่ยังไม่เจริญวัย โดยเลือกเก็บขนาดที่เหมาะสมเพื่อจะได้มีโอกาสวางไข่และมีหอยแพร่พันธุ์ในธรรมชาติต่อไป

เป้าหมาย

ไม่มีการเก็บหอยขนาดเล็กขึ้นมาใช้ประโยชน์ มีแต่การเก็บเกี่ยวหอยชักตีนขนาดที่เหมาะสมแก่การบริโภคเท่านั้น และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

กิจกรรมของโครงการ

1 การจัดสัมมนาเพื่อหาแนวทางและข้อสรุป การบริหารจัดการ “หอยชักตีน” ทางฝั่งทะเลอันดามัน

โดยการจัดสัมมนาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจาก 6 จังหวัด ทางฝั่งทะเลอันดามัน ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อหาข้อสรุปและจัดวางแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากร”หอยชักตีน”ต่อไป กำหนดจัดการสัมมนาขึ้น 1 วัน ที่ โรงแรมกระบี่รีสอร์ต,อ่าวนาง ,จังหวัด กระบี่ ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 นี้ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน ประกอบด้วย

     -ผู้นำชุมชนหรือตัวแทนชุมชนที่มีอาชีพเก็บหอยชักตีนจังหวัดละไม่เกิน 5 คน (คัดเลือกโดยสำนักงานประมงจังหวัด)
     -ประมงจังหวัดทางฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัดรวม 6 คน
     -ผู้อำนวยการศูนย์ฯเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและนักวิชาการที่ทำวิจัยเรื่องหอยชักตีน 10 คน
     -เจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศูนย์ฯ 5,ศูนย์ฯ 6 และ สถาบันวิจัยฯ) 3 คน
     -เจ้าหน้าที่จาก องค์กรพัฒนาเอกชน 3 คน
     -เจ้าหน้าที่ อปท , มูลนิธิ และอื่นๆ

2 กิจกรรมการบริหารจัดการ “หอยชักตีน”

เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการสัมมนา โดยจะนำผลสรุปและข้อเสนอแนะจากการสัมมนามาแปลงเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากร”หอยชักตีนต่อไป เช่นการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับใช้ในการเผยแพร่ความรู้และหลักการบริหารจัดการให้ประขาชาทั่วไปและชุมชนต่างๆได้รับทราบ เช่น โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ฯลฯ การจัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่เป้าหมาย เช่น ชุมชนที่มีทรัพยากรหอยชักตีน ตลาดสด ตลาดนัด ผู้รับซื้อ ภัตตาคารและ ร้านอาหาร เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกที่ดี ที่จะมาช่วยกันบริหารจัดการโดยการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ตลอดจนช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้มีผู้ที่ปฏิบัติผิดไปจากแนวทางที่ได้วางไว้ อันจะทำให้เกิดผลเสียหายต่อแหล่งทรัพยากรหอยชักตีนในธรรมชาติ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : 180 วัน นับตั้งแต่วันที่จัดการสัมมนา

งบประมาณโครงการ

งบประมาณในการดำเนินโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุน จาก คุณชวน ภูเก้าล้วน ประธานที่ปรึกษาด้านนโยบายการพัฒนาจังหวัดกระบี่ ดังนี้

     1 -การจัดสัมมนาเพื่อหาแนวทางและข้อสรุป การบริหารจัดการ “หอยชักตีน” ทางฝั่งทะเลอันดามัน 138,500 บาท
     2 -กิจกรรมการบริหารจัดการ “หอยชักตีน” 250,000 บาท
     รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ (รวมทั้งสองกิจกรรม) 388,500 บาท