การแต่งตั้งนายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่

ประกาศ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
เรื่อง การแต่งตั้งนายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
---------------------------------

ด้วย สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เป็นองค์คณะบุคคลทั้งของภาครัฐ และ ภาคเอกชนทุกภาคส่วนที่แสดงถึงเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีของการสืบสาน และสร้างสรรค์ ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกระบี่ ที่มีเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก และเป็นเมืองคุณภาพ (Krabi Quality City) ปี ๒๕๖๙ จึงมีพันธกิจสำคัญที่จะต้องร่วมใจ ร่วมคิด และร่วมกันพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด ให้เป็นเอกภาพของทุกภาคส่วน สามารถสนองตอบต่อปัญหา และความต้องการของจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕ ส่วนที่ ๑๐ ที่กำหนดเกี่ยวกับแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในมาตรา ๘๗ ว่า รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย วางแผน และตัดสินใจด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

ในการนี้ คณะที่ปรึกษาด้านนโยบายการพัฒนาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะดุษฎีบัณฑิตในจังหวัดกระบี่ จึงได้จัดตั้งสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ และประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารของสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ขึ้น ให้เป็นไปตามธรรมนูญของสภาการศึกษา ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพื่อทำหน้าที่บริหารสภาการศึกษาชั่วคราว ตามบทเฉพาะกาลมีกำหนด ๑๘๐ วัน ดังที่ทราบโดยทั่วกัน แล้ว นั้น

บัดนี้ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ได้มีการประชุมใหญ่สามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อสรรหานายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ขึ้น ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ และที่ประชุมได้เลือกตั้ง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ประกาศว่า ดร.ชวน ภูเก้าล้วน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามธรรมนูญสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ข้อ ๑๕ วรรค ๒ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ สมัยที่ ๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

(นายดวล ดำดี)
รองนายกสภาการศึกษา(ชั่วคราว)จังหวัดกระบี่
ในฐานะสมาชิกผู้อาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม