หมวดที่ 9 การตีความและแก้ไขธรรมนูญ

ข้อ 24 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด ทั้งนี้การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ไม่มีผลกระทบต่องานที่ปฏิบัติไปแล้ว

ข้อ 25 การเสนอแก้ไขธรรมนูญเสนอได้โดย
     (1) คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 1 ใน 4
     (2) สมาชิกไม่น้อยกว่า 50 คน การลงมติแก้ไขธรรมนูญต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกที่ประชุม

| หน้าแรก | หมวดที่ 1 | หมวดที่ 2 | หมวดที่ 3 | หมวดที่ 4 | หมวดที่ 5 | หมวดที่ 6 | หมวดที่ 7 | หมวดที่ 8 | หมวดที่ 9 | หมวดที่ 10 |หมวดที่ 11 |