โครงการ เด็กกระบี่จบ ป.6 ตกน้ำไม่ตาย ดำน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ประจำปี 2556 (ปีที่ 1)

1. หลักการและเหตุผล

จากสถิติของทั่วโลกปัญหาจมน้ำเสียชีวิตถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งของโลกและประเทศไทย ซึ่งเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี นั้นมีกว่า 13 ล้านคน แต่ว่ายน้ำเป็นเพียง 11 ล้านคน จากสถิติเมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมา พบว่ามีเด็กจนน้ำเฉลี่ยวันละ 4 คน รวมแล้วในแต่ละปีมีเด็กเสียชีวิตประมาณปีละ 1,300 ราย เพื่อเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำและการช่วยเหลือตัวเองให้มีความปลอดภัยทางน้ำ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความปลอดภัยทางน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของเยาวชนไทย รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ จึงให้ความสำคัญกับการให้สอนทักษะว่ายน้ำ จึงมอบหมายสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอโครงการเด็กกระบี่ ดำน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย เพื่อลดปัญหาเด็กจมน้ำเสียชีวิตให้ลดลง นอกจากนี้เด็กที่เข้าร่วมโครงการที่มีพื้นฐานทางทักษะการว่ายน้ำเก่งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยว จนไปถึงการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำที่ถูกวิธีเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เป็น การออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬามีจุดประสงค์หลัก คือความสนุกเพลิดเพลินและทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว สุขภาพจิตดี

2. วัตถุประสงค์
     1. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในน้ำ เรียนรู้เทคนิคในดำน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น  เล่นน้ำปลอดภัย
     2. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตทางน้ำของเด็กกระบี่และสร้างการมีส่วนร่วมเรื่องความปลอดภัยทางน้ำ

3. เป้าหมายและตัวชี้วัด
     1. ฝึกอบรมเด็กกระบี่จำนวน 400 คนรวม 8 อำเภอ
     2. เด็กกระบี่ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย มากกว่า 80 %

4. ระยะเวลาดำเนินการ
     กรกฎาคม 2556 – กันยายน 2556

5. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมดำน้ำได้ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย
     5.1.1 ประสานความร่วมมือเรื่องสระว่ายน้ำกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ด้านสถานที่
     5.1.2 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม
     5.1.3 ประสานภาคีเครือข่ายตัวแทนหน่วยงานราชการ
     5.1.4 ฝึกอบรมเด็กกระบี่ในแต่ละอำเภอ

6. งบประมาณ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เป็น ดังนี้
      6.1 ค่ารางวัลในการประเมินผลการเรียน 15,000 บาท
      6.2 ค่าตอบแทนผู้สอน 8 อำเภอ 45,000 บาท
      6.3 ค่าใช้จ่ายวัสดุเชื้อเพลิง 8 อำเภอ 10,000 บาท
      6.4 ค่าบำรุงสระว่ายน้ำ 8 แห่ง 24,000 บาท
      6.4 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 3,000 บาท
      6.5 ค่าเกียรติบัตร 400 ใบ 3,000 บาท
รวม 100,000 บาท

7. สถานที่ดำเนินการ
      สระว่ายน้ำ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ และอำเภอ 7 อำเภอ

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
     8.1 สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
     8.2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
     8.3 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

9. การประเมินผล
ประเมินผลโครงการโดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ และวัดผลตามตัวชี้วัด

10. ผู้เสนอโครงการ


ลงชื่อ.......................................
(นายปัญญา ศักดิ์แก้ว)
อาจารย์สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตกระบี่

11. ผู้เห็นชอบโครงการ


ลงชื่อ.......................................
(ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตกระบี่

12. ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.......................................