การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ปี 2554 (เพิ่มเติม)

ประกาศ สภาการศึกษา จังหวัดกระบี่
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ปี 2554(เพิ่มเติม)
---------------------------------

โดยที่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เป็นองค์กรคณะบุคคลทั้งของภาครัฐ และ ภาคเอกชนทุกภาคส่วน ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีของการสืบสานและสร้างสรรค์ ในการพัฒนาของจังหวัดกระบี่ ที่มีเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก และเป็นเมืองคุณภาพ (Krabi Quality City) ปี 2569 จึงมีพันธกิจสำคัญที่จะต้องร่วมใจ ร่วมคิด และร่วมกันพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเอกภาพของทุกภาคส่วน สามารถสนองตอบต่อปัญหา และความต้องการของจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 ส่วนที่ 10 ที่กำหนดเกี่ยวกับแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในมาตรา 87 ว่า รัฐต้อง ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย วางแผน และตัดสินใจด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2554 โดยที่ประชุมใหญ่ สมาชิกสภาการศึกษาฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกนายชวน ภูเก้าล้วน เป็นนายกสภาการศึกษา จังหวัดกระบี่ สมัยที่ 1 เพื่อบริหารสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี แล้ว ต่อมานายก สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ได้พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาขึ้นโดย ได้ทาบทาม บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีจิตสาธารณะที่จะให้ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ อันเป็นองค์กรสาธารณะ เพื่อส่วนรวมแห่งนี้ได้ โดยบุคคลที่ทาบทามยินดีสละ เวลา และเต็มใจเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารสภาการศึกษาในครั้งนี้ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารสภาการศึกษาไปแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 นั้น

อาศัยอำนาจตามในหมวดที่ 6 ข้อ 15 วรรค 3 แห่งธรรมนูญสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ พุทธศักราช 2553 นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ จึงแต่งตั้งกรรมการบริหารสภาการศึกษาขึ้นบริหาร สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่เพิ่มเติม ได้แก่

1.กรรมการบริหารสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่(เพิ่มเติม) ประกอบด้วย
      1.1 นายธงชาติ เวชพันธ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร
      1.2 นายประมวล เบ็ดเสร็จ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร
      1.3 นายวิรัช เกี่ยวข้อง ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
      (1) บริหารกิจการสภาการศึกษาให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ นโยบายการพัฒนาจังหวัด การพัฒนา คน ตลอดจน วัตถุประสงค์ของสภา และอำนาจหน้าที่อื่นตามที่ธรรมนูญกำหนด
      (2) ออกระเบียบการปฏิบัติงานของสภา และของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
      (3) แต่งตั้ง กรรมการที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาคน และพัฒนาการศึกษา
      (4) กำหนดการประชุมสามัญ หรือวิสามัญ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษา และสมาชิกสภาการศึกษา
      (5) แต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ หรือคณะทำงานของสภาการศึกษา และของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
      (6) งานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษา มอบหมาย โดย ให้คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษา ข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษา ที่แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 และให้อยู่ในตำแหน่งคราว ละ 4 ปี หรือเมื่ออายุการดำรงตำแหน่งของนายกสภาการศึกษาสิ้นสุดลง

2. โครงสร้างของสภาการศึกษา ประกอบด้วย
      2.1 สมาชิกสภาการศึกษาที่มาจากองค์กรเบญจพาคี คือ องค์กรวิชาการ องค์กรภาคธุรกิจ เอกชน หน่วยงานของรัฐ องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น และองค์กรสื่อมวลชน โดยการสมัครเป็นสมาชิก ตามธรรมนูญที่กำหนด
      2.2 คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษา ได้แก่ นายกสภาการศึกษา ที่ได้รับการสรรหาจาก สมาชิกในการประชุมใหญ่ 1 คน และคณะกรรมการบริหารอื่นๆ ตามที่นายกสภาการศึกษาแต่งตั้งอีก รวมทั้งหมดไม่เกิน 25 คน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2554

(นายชวน ภูเก้าล้วน)

นายกสภาการศึกษา จังหวัดกระบี่