โครงการรณรงค์และส่งเสริมเยาวชน "คนกระบี่พันธุ์ดีครั้งที่ ๖"

ประกาศสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
เรื่อง ผลการประกวดเยาวชนคนกระบี่พันธุ์ดี ครั้งที่ ๖

ตามที่ สถานศึกษาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ คณะที่ปรึกษาด้านนโยบายการพัฒนาจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมเยาวชน "คนกระบี่พันธุ์ดี ครั้งที่ ๖" ขึ้น ต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดยจัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ ๘ - ๑๒ ปี ที่มีสรีระรูปร่างแข็งแรง สมบูรณ์ สูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีบุคลิกภาพที่ดี และมีปฏิภาณไหวพริบ เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนคนกระบี่ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพตั้งแต่เยาว์วัย อันจะมีผลให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน ทั้งนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นตามกระบวนการทุกประการด้วย และจะมีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๘ มกราคา ๒๕๕๙ ณ เวทีกลางงานกาชากจังหวัดกระบี่นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ตัดสินผลการประกวดเยาวชนคนกระบี่พันธุ์ดี ครั้งที่ ๖ ดังต่อไปนี้

๑. ประเภทชาข
๑.๑ รางวัลชนะเลิศ เด็กชาย ชนะชัย เอี่ยนเล่ง โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ
๑.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เด็กชาย วรากร หมันการ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๑.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เด็กชาย อมร สายควรเกย โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดเก่า
๑.๔ รางวัลชมเชย เด็กชาย พัชรพล จันทร์อ่อน โรงเรียนบ้านห้วยลึก

๒. ประเภทหญิง
๑.๑ รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิง อคริสมา ทวีลาภ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดเก่า
๑.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เด็กหญิง ทิพวัลย์ พุมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง
๑.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เด็กหญิง จิตรลดา ขี่ทอง โรงเรียนอ่าวลึก
๑.๔ รางวัลชมเชย เด็กหญิง สุธาสินี บ้านนบ โรงเรียนบ้านคลองหิน

- รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ ๒,๕๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
- รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ทั้งนี้ ขอให้เยาวชนคนกระบี่พันธุ์ดีตามรายชื่อข้างต้น พร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ เวทีกลางงานกาชาดจังหวัดกระบี่ โดยแต่งกายชุดนักเรียน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ฯ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายชวน ภูเก้าล้วน)
นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่

ดาวน์โหลดเอกสาร

หน้าที่ 1
หน้าที่ 2