วัตถุประสงค์/บทบาทหน้าที่


วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นองค์กรศูนย์กลางในการสนับสนุน การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาทุกระดับ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงของจังหวัด และให้คน กระบี่ สามารถพัฒนาตนเองไปสู่สังคมโลกได้อย่างมีเป้าหมายและทิศทางที่เด่นชัดถูกต้อง
๒. เพื่อส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมทางการศึกษา ด้านการวิจัย และฟื้นฟู รวมถึงเสนอแนะข้อคิดเห็นด้านการศึกษา และการพัฒนาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่น ในทุกด้านของจังหวัดกระบี่ ได้คงอยู่ และเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้รู้จักเป็นที่แพร่หลาย และจัดเป็นกิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการท่องเที่ยว
๔. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินงานด้านการศึกษาที่เหมาะสม
๕. เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการดำเนินงาน การขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่ ให้เป็นเมืองคุณภาพโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาคน
๖. เพื่อดำเนินงานอื่นๆ ตามที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ขอความร่วมมือ
บทบาทหน้าที่
๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการเรียนรู้ เผยแพร่ และสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรของจังหวัดกระบี่ ให้มีมาตรฐานสามารถประกอบอาชีพได้
๒. ส่งเสริมและให้เสนอแนะ ในการพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดกระบี่ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน
๓. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด วิธีการและวางกลยุทธ์ในด้านการศึกษา เพื่อการก้าวไปสู่กระบี่เมืองคุณภาพ (Krabi Quality City 2026)
๔. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ในการอนุรักษ์แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวทางทะเล เชิงอนุรักษ์และสุขภาพ และสร้างนวัตกรรมที่ส่งผลต่อ ระบบการขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งที่ยั่งยืน เป็นเมืองกระบี่น่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
๕. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ภาคราชการ หรือภาคเอกชนขอความร่วมมือ
ความคาดหวังในการจัดตั้งสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
๑. เพื่อให้มีการรวมตัวจัดตั้งเป็นองค์กร คณะบุคคล ภาคประชาชน ในรูปแบบของเครือข่ายทางการศึกษาในทุกระดับทั้งประถม มัธยม อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ เพื่อสร้างให้คนมีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
๒. องค์กรคณะบุคคลของสภาการศึกษา ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ในการรับปัญหา กำหนดนโยบาย ให้คำแนะนำ ที่ปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะ สนับสนุน และส่งเสริมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
๓. องค์กรคณะบุคคลเกิดขึ้นด้วยจิตสาธารณะเป็นหลัก ภายใต้การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำ และร่วมรับผิดชอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ให้เป็นเมืองคุณภาพ (Krabi Quality City) และเป็น “กระบี่น่าอยู่ ผู้คนน่ารัก”
๔. มีการติดต่อเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกัน ในลักษณะเครือข่าย อย่างเป็นระบบ เป็นสายใยภาครัฐ ประชาชน และชุมชน เป็นพลังขับเคลื่อนสู่ความเข็มแข็งยั่งยืนในอนาคต
๕. เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูล แลกเปลี่ยน วางแผนพัฒนา ตามที่ได้รับแจ้งขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
องค์ประกอบสมาชิกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย สมาชิกตัวแทนขององค์กรดำเนินงาน ด้านการพัฒนาจังหวัดที่มีอยู่ในทุกระดับ อันเป็นการรวมตัวขององค์กรเครือข่ายในท้องถิ่น ซึ่งเรียกว่า พาหุภาคี ดังต่อไปนี้
๑. องค์กรวิชาการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ผู้มีผลงานดีเด่น สภาวัฒนธรรม และกลุ่มภูมิปัญญา
๒. องค์กรภาคธุรกิจ เอกชน ประกอบด้วย สมาคมการค้า หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม และบริษัท ห้างร้าน โรงแรม หอการค้า ธนาคาร สหกรณ์ สมาคม ชมรมต่างๆ และผู้ประกอบการในจังหวัด
๓. หน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ
๔. องค์กรชุมชนและท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์กรอาชีพ องค์กรศาสนา สโมสร คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสมาชิก
๕. องค์กรสื่อมวลชน ประกอบด้วย สื่อทัศน์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร หนังสือเล่ม สื่อโสต ได้แก่ เคเบิ้ลทีวี วิทยุกระจายเสียง แถบเสียง / เทปเสียง สื่อโสตทัศน์ ได้แก่ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์