หมวดที่ 7 การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ข้อ ๑๙ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยให้นายกสมาคมเป็นผู้กำหนด และให้เลขาธิการเป็นผู้เรียกการประชุม

ข้อ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และหากเรียกการประชุมจำนวนสองครั้ง แล้ว ให้ถือว่าจำนวนที่เข้าประชุมเป็นองค์ประชุม

ข้อ ๒๑ ให้นายกสภาการศึกษาเป็นประธานการประชุม ถ้าประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถทำหน้าที่ได้ ให้รองประธานทำหน้าที่แทน ถ้าประธานและรอง ประธานไม่อยู่ในที่ประชุม ให้เลขาธิการเป็นประธานในที่ประชุมแทน

ข้อ ๒๒ การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตัว

| หน้าแรก | หมวดที่ 1 | หมวดที่ 2 | หมวดที่ 3 | หมวดที่ 4 | หมวดที่ 5 | หมวดที่ 6 | หมวดที่ 7 | หมวดที่ 8 | หมวดที่ 9 | หมวดที่ 10 |