หมวดที่ 6 คณะกรรมการบริหาร

ข้อ ๑๕ ให้มีคณะกรรมการของสภาคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ บริหาร” ประกอบด้วย นายกสภา เลขาธิการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา เหรัญญิก ปฏิคม นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ และกรรมการตำแหน่งอื่นๆ รวมกันแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน แต่ไม่เกิน ๒๕ คน มีหน้าที่บริหารกิจการ ของสภาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกสภา ต้องเป็นสมาชิกของสภา และต้องเป็น ผู้ ที่มาจากการสรรหาของที่ประชุม โดยเสียงส่วนใหญ่ สำหรับกรรมการบริหาร ตำแหน่งอื่นให้นายกสภาเป็นผู้แต่งตั้ง และสรรหาแบบองค์กรภาคี ผู้แทนองค์กร หรือคณะกรรมการบริหารสรรหาเชิญเพิ่มเติม

ข้อ ๑๖ คณะกรรมการบริหารสภามีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
     (1) บริหารกิจการของสภา เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ นโยบาย การพัฒนาจังหวัด และวัตถุประสงค์ของสภา ตลอดจนมีอำนาจ หน้าที่อื่นๆ ตามที่ธรรมนูญกำหนดไว้
     (2) ออกระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ ของสภา และของสำนักงานเลขาธิการ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ
     (3) แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาคน และพัฒนาการศึกษา
     (4) กำหนดการประชุมสามัญและวิสามัญตามความเหมาะสม
     (5) แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่
     (6) รับผิดชอบกิจการทั้งปวงของสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่

ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการบริหารอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 4 ปี หากไม่มีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ หรือยังไม่ได้จดแจ้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้ คณะกรรมการบริหารที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือดำรงตำแหน่ง ในขณะนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะได้รับการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

ข้อ ๑๘ กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งต่อเมื่อ
     (1) ลาออก โดยให้มีผลนับแต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอนุญาต
     (2) ขาดความเป็นสมาชิกภาพ
     (3) ที่ประชุมกรรมการบริหารมีมติให้พ้นตำแหน่ง อันเนื่องมาจาก ปฏิบัติตน อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
     (4) ได้รับโทษทางอาญา และมีคำพิพากษาจำคุก
     (5) สิ้นสภาพบุคคล

| หน้าแรก | หมวดที่ 1 | หมวดที่ 2 | หมวดที่ 3 | หมวดที่ 4 | หมวดที่ 5 | หมวดที่ 6 | หมวดที่ 7 | หมวดที่ 8 | หมวดที่ 9 | หมวดที่ 10 |