หมวดที่ 5 รายได้ของสภาการศึกษา

ข้อ ๑๔ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ อาจมีรายได้ดังนี้
(1) ค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงจากสมาชิก
(2) เงินอุดหนุนภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน หรือองค์กรอื่นๆ
(3) รายได้จากการจัดกิจกรรม หรือการจำหน่ายพัสดุ
(4) เงินอุทิศ หรืออื่นๆ

| หน้าแรก | หมวดที่ 1 | หมวดที่ 2 | หมวดที่ 3 | หมวดที่ 4 | หมวดที่ 5 | หมวดที่ 6 | หมวดที่ 7 | หมวดที่ 8 | หมวดที่ 9 | หมวดที่ 10 |