หมวดที่ 4 สมาชิกภาพ

ข้อ ๙ สมาชิกมี ๒ ประเภท ได้แก่
(1) สมาชิกสภาการศึกษา
(2) คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษา

ข้อ ๑๐ การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการ

ข้อ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการบริหารได้ให้ความเห็นชอบแล้ว สมาชิกภาพของสมาชิก ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ ให้สมาชิกชำระค่าธรรม เนียม และค่าบำรุง ให้สภาการศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ แจ้งจากคณะกรรมการบริหาร เป็นต้นไป

ข้อ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงด้วยเหตุใด เหตุหนึ่ง ดังนี้
(1) ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อเลขาธิการ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับ อนุญาตจากคณะกรรมการบริหารฯ เป็นต้นไป
(2) ที่ประชุมสภาการศึกษา เห็นว่า สมาชิกนั้นปฏิบัติการฝ่าฝืนธรรมนูญนี้ จนก่อให้เกิดความเสียหาย และคณะกรรมการบริหารมีมติให้ออก ด้วย เสียงข้างมาก
(3) ได้รับโทษทางอาญา และมีคำพิพากษาจำคุก
(4) สิ้นสภาพบุคคล

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการบริหาร ด้วยความเห็นชอบของสภาการศึกษา เป็นผู้กำหนด ค่าธรรมเนียม หรือค่าบำรุง โดยประกาศให้ทราบทั่วกัน

| หน้าแรก | หมวดที่ 1 | หมวดที่ 2 | หมวดที่ 3 | หมวดที่ 4 | หมวดที่ 5 | หมวดที่ 6 | หมวดที่ 7 | หมวดที่ 8 | หมวดที่ 9 | หมวดที่ 10 |