หมวดที่ 3 สถานภาพ องค์ประกอบ และประเภทของสภาการศึกษา

ข้อ ๗ ให้สภาการศึกษามีสถานภาพเป็นองค์กรภาคประชาชน หรือ องค์กรชุมชนที่ดำเนินงานด้านการศึกษา และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดด้านการศึกษา และการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด กระบี่

ข้อ ๘ สภาการศึกษา ประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากผู้แทนองค์กร เบญจภาคีที่ดำเนินงานการศึกษา หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินงานในท้องถิ่น และเป็นองค์กรเครือข่ายกลุ่มต่างๆ ที่เรียกว่า พหุภาคี ดังต่อไปนี้

(๑) องค์กรวิชาการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ผู้มีผลงานดีเด่น สภาวัฒนธรรม และกลุ่มภูมิปัญญา
(๒) องค์กรภาคธุรกิจ เอกชน ประกอบด้วย สมาคมการค้า หอการค้า จังหวัด สภาอุตสาหกรรม และบริษัท ห้างร้าน โรงแรม หอการค้า ธนาคาร สหกรณ์ สมาคม ชมรมต่างๆ และผู้ประกอบการในจังหวัด
(๓) หน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการ บริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร เช่น สถาบันการศึกษาทุกระดับ
(๔) องค์กรชุมชนและท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์กรอาชีพ องค์กรศาสนา สโมสร คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสมาชิก
(๕) องค์กรสื่อมวลชน ประกอบด้วย สื่อทัศน์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร หนังสือเล่ม สื่อโสต ได้แก่ เคเบิ้ลทีวี วิทยุกระจายเสียง แถบเสียง / เทปเสียง สื่อโสตทัศน์ ได้แก่ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์

| หน้าแรก | หมวดที่ 1 | หมวดที่ 2 | หมวดที่ 3 | หมวดที่ 4 | หมวดที่ 5 | หมวดที่ 6 | หมวดที่ 7 | หมวดที่ 8 | หมวดที่ 9 | หมวดที่ 10 |