หมวดที่ 1 วัตถุประสงค์

ข้อ ๑ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) เพื่อเป็นองค์กรกลางในการสนับสนุน พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาทุกระดับ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด และให้คนกระบี่ สามารถพัฒนาตนเองไปสู่สังคม โลกได้อย่างมีเป้าหมายและทิศทางที่ถูกต้อง

(2) เพื่อส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมทางการศึกษา ด้านการวิจัย และฟื้นฟู รวมถึงเสนอแนะข้อคิดเห็น ด้านการศึกษา และการพัฒนาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่น ในทุก ด้านของจังหวัดกระบี่ ให้คงอยู่ และเป็นอัตลักษณ์ของ ท้องถิ่น ให้รู้จักอย่างแพร่หลาย และจัดเป็นกิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการท่องเที่ยว

(4) เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และ แนวคิดในการดำเนินงานด้านการศึกษาที่เหมาะสม

(5) เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการดำเนินงาน การขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่ให้เป็นเมืองคุณภาพโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาคน

(6) เพื่อดำเนินงานอื่นๆ ตามที่หน่วยงานอื่นขอความร่วมมือ

(7) ดำเนินกิจการอื่นใดอัน อาจเป็นรายได้ของสภาการศึกษา

| หน้าแรก | หมวดที่ 1 | หมวดที่ 2 | หมวดที่ 3 | หมวดที่ 4 | หมวดที่ 5 | หมวดที่ 6 | หมวดที่ 7 | หมวดที่ 8 | หมวดที่ 9 | หมวดที่ 10 |