This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

สภาฯ ประชุมและหารือการดำเนินงานแก้ไขโครงการปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการภาคประชาชน


เมื่อเช้าวันที่ 1 มิถุนายนนี้เวลาประมาณ10.00น. นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ประธานคณะทำงานคลังสมองจังหวัดและประธานศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของโควิด19ภาคประชาชนจังหวัด มูลนิธินายศรีผ่องนางกี่ภูเก้าล้วนเลขที่42ถนนวัชระ ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมและหารือการดำเนินงานแก้ไขโครงการปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน พร้อมด้วย นางประหยัด ศรีบุญชู เลขาธิการสภาการศึกษาจังหวัด นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ นายศรีสุวรรณ ค้าของ และ พลตำรวจโทไพทูรย์ พัฒนโสภณ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่


การประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือ เกี่ยวกับโครงการวางเรือปลดประจำการกองทัพเรือในน่านน้ำจังหวัดกระบี่นอกเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล,โครงการแพะเพื่อชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน ,โครงการฟื้นฟูและยกระดับรายได้ชาวประมงพื้นบ้านกระบี่ และโครงการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองสำหรับจังหวัดกระบี่หลังวิกฤต COVID19 ให้สอดคล้องกับมาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาล โดยกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ สำหรับในวันที่2 มิถุนายนนี้ นายชวน ภูเก้าล้วน และผู้รับผิดชอบโครงการทั้งหมด มีกำหนดการร่วมประชุม กับ พ.ต.ท. หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และคณะ ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณาในส่วนกลางให้ทราบอย่างเร่งด่วนต่อไป


ทั้งนี้แผนงานโครงการทั้งหมด อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ในการเสนอโครงการเบื้องต้น หรือBRIEF PROJECTสำหรับโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประ สงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พ.ศ. 2563

ศูนย์ประสานงานฯ แจกแพะ Pasteurized บรรจุขวด จากโรงผลิตศรีผ่องฟาร์มบ้านน้ำจาน วันละ 300 ขวด


ที่ศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของโควิด19ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่มูลนิธิ นายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน เลขที่42 ถนนวัชระ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ นายชวน ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมด้วยคณะและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันลำเลียง ตู้ทำความเย็นจำนวน 2หลังมาติดตั้งที่หน้าศูนย์ พร้อมกับสนับสนุนนมแพะ Pasteurized บรรจุขวด จากโรงผลิตศรีผ่องฟาร์มบ้านน้ำจาน วันละ 300 ขวด และเปิดโอกาส ให้ประชาชน ทุกเพศทุกวัย รับไป ดื่มกิน คนละ 2 ขวด


ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ และคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ ได้สนับสนุนส่งเสริมโครงการกระบี่เมืองแพะเพื่อเด็กกระบี่พันธุ์ดี และพิจารณาเห็นว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019นี้ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สมควรได้รับ สารอาหารโปรตีน เพิ่มมากขึ้น เพราะในน้ำนมแพะ มีสารอาหารใกล้เคียงกับนมมารดามากที่สุด ในขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะและปศุสัตว์ จังหวัดกระบี่ และเกษตรกร ทั่วไป มีโอกาส จำหน่ายนมแพะ เพื่อนำไป ขยายผลสร้าง ผลิตภัณฑ์นมแพะ ที่มีความหลากหลาย สู่กลุ่มผู้บริโภค ต่อไป


นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของโควิด19ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ มูลนิธิ นายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน ยังนำเสื้อผ้า เด็กและผู้ใหญ่ มือสอง (Second Hand) ที่ผ่านการซักรีด ของแผนกแม่บ้าน โรงแรมกระบี่รีสอร์ท มาเป็นอย่างดี มาแจกจ่าย ให้ประชาชน คนละ 2 ชุด

ในขณะเดียวกันเก็บรวบรวมหนังสือประเภทต่างๆ ทั้งหนังสือวิชาการ แบบเรียน ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา หนังสืออ่านเล่น และนิตยสาร ที่มีผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุน บริจาค หรือนำมามอบให้ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงเปิดโอกาส ให้ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ และใกล้เคียง มาใช้บริการ อ่าน ในห้องสมุด ที่จัดตั้งขึ้น และที่สำคัญ ยังได้คัดเลือก หนังสือ จำนวนหนึ่ง มอบให้กับประชาชน เด็กและเยาวชน ได้นำกลับไปอ่านที่บ้าน คนละ 2 เล่ม และเมื่อนำมาคืนแล้วยังสามารถ นำมาแลกเปลี่ยนเล่มใหม่ นำไปอ่านได้ อย่างต่อเนื่องด้วย

ศูนย์แก้จนภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ให้เช่าที่นาไร่ละบาทเพื่อเกษตรกรรม


ศูนย์แก้จนภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ให้เช่าที่นาไร่ละบาทเพื่อเกษตรกรรมแก้จนคนกระบี่

นายชวน ภูเก้าล้วน ประธานคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลกระบี่และประธานมูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพ ผู้ยากไร้ให้หลุดพ้นความยากจน ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ หรือศูนย์แก้จนภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ และจะรายงานให้ พ.ต.ท.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ทราบ เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป และกิจกรรมแรกที่สำคัญคือ โครงการให้เช่าที่นาไร่ละบาทเพื่อเกษตรกรรมแก้จนคนกระบี่ หรือครอบครัวที่เข้าหลักเกณฑ์จำนวน 2ไร่ โดย นายชวน ภูเก้าล้วน และนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เสนอ ให้ใช้ ที่นาร้าง ประมาณ 400 ไร่ในท้องที่หาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง และ ที่ดินในเขต เทศบาลเมืองกระบี่อีกประมาณ 18 ไร่


สำหรับศูนย์แก้จนภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ที่กำหนดจัดตั้งขึ้นนี้มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยเหลือภาคราชการและบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นขั้นพื้นฐานหรือ จปฐ. ให้มีรายได้สูงขึ้นพ้นเกณฑ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมกันระดมความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เนื่องจากทาง คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของ โควิด-19 ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ มีกำหนดการจะปิดศูนย์ แห่งนี้ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 และจะยกระดับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพ ผู้ยากไร้ให้หลุดพ้นความยากจน ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ หรือศูนย์แก้จนภาคประชาชนจังหวัดกระบี่แทน โดยมีนายชวน ภูเก้าล้วน เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ นายอนุชา ยาอีด พัฒนาการจังหวัดกระบี่ รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ นายอำมาตย์ คุณสวัสดิ์ ดร.ชวนชัย อรุณโรจน์ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการและนายอุทัย ชนะบางแก้วอดีตพัฒนากรอำเภอ เป็นผู้อำนวยการศูนย์


นอกจากนี้ มีคณะผู้ประสานงานโครงการระดับอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอคือ อำเภอเมืองกระบี่ เกาะลันตา อ่าวลึก เขาพนม เหนือคลอง ลำทับ คลองท่อมและอำเภอปลายพระยา ที่มีหน้าที่หลักในการจัดทำประวัติและสำรวจความต้องการของครัวเรือนเป้าหมายตามแบบที่กำหนดประสานงานกับครัวเรือนเป้าหมายอย่างใกล้ชิดในการดำเนินงานตามโครงการโดยมีพัฒนาการอำเภอเป็นที่ปรึกษารวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆในการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายหากมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ให้รายงานฝ่ายอำนวยการทราบเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดต่อไป

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ประชุมเตรียมความพร้อมความมั่นคงทางด้านอาหาร FOOD SECURITY


นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ประธานคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลกระบี่ ประธานมูลนิธินายศรีผ่องนางกี่ภูเก้าล้วน และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของโควิด 19 ภาคประชาชน จังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดกระบี่ ความมั่นคงทางด้านอาหาร FOOD SECURITYศูนย์ประสานงานฯ ประชุมร่วมเพื่อต่อยอดแก้ไขปัญหาความยากจน


ที่ศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของโควิด-19 ภาคประชาชน จ.กระบี่ มูลนิธินายศรีผ่อง นางกี่ ภูเก้าล้วน นายชวน ภูเก้าล้วน ผอ.ศูนย์ฯ พระราชสุทธิวิมล เจ้าคณะจ.กระบี่ และคณะทำงานคลังสมอง จ.กระบี่ ร่วมประชุมเพื่อต่อยอดการแก้ไขปัญหาความยากจนหลังจากการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19แล้ว นายชวน ภูเก้าล้วน ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวถึงการทำงานของศูนย์ว่าหลังจากที่ได้รับบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค จากผู้มีจิตศรัทธาได้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในทุกอำเภอ แต่ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือและมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานหรือจปฐ. จึงได้ประสานงานกับ สน.พัฒนาชุมชน จ.กระบี่เพื่อแจกถุงยังชีพจำนวน 358 ชุด และพันธ์พืชผักสวนครัวทั้ง 8 อำเภอ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการสร้างอาชีพให้กับประชาชน นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ รอง ผอ.ศูนย์ประสานงานฯภาคประชาชน กล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลายจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ยากไร้ พ้นจากความยากจนภาคประชาชน ทำหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สร้างองค์ความรู้เชิงทฤษฎีใหม่ด้านกสิกรรมทั้งด้านประมง เลี้ยงสัตว์ การเกษตร เพื่อพัฒนาอาชีพสร้างฐานที่มั่นคงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน ต่อไปศูนย์ประสานงานฯ มอบสิ่งของ ให้ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.


ศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของโควิด19ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ มูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วนมอบสิ่งของ ให้ครอบครัวประชาชน ที่ มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ในพื้นที่ 7อำเภอ รวม358ชุด

เมื่อเช้าวันที่4พฤษภาคมนี้นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และ ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของโควิด19ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ มูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วนและคณะ ทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ กรรมการ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมกับนายสงัด พืชพันธุ์พัฒนาการจังหวัดกระบี่ และพัฒนากรทั้ง7อำเภอ รวมทั้งสมาคมสานพลังเครือข่ายพัฒนาสังคมสุขภาพจังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ ตลอดจน ผู้ที่สมควรสงเคราะห์ครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ ความจำเป็นขั้นพื้นฐานหรือ จปฐ.


ทั้งนี้นายชวน ภูเก้าล้วนผู้อำนวยการศูนย์และคณะได้มอบ สิ่งของอุปโภคบริโภค ขนมปัง นมแพะพาสเจอร์ไรซ์ รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 5 ชนิด รวมทั้งปุ๋ยไส้เดือนให้แก่ พัฒนากรอำเภอเมืองกระบี่ เขาพนม เหนือคลอง อ่าวลึก คลองท่อม ลำทับและอำเภอเกาะลันตา จำนวน358ชุดเพื่อนำไปมอบให้กับครอบครัวประชาชน ที่ มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ .ประจำปี 2562 จังหวัดกระบี่ ตลอดจนได้รับผลกระทบและตกสำรวจ ในระหว่างที่จังหวัดกระบี่ หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนร่วมกันรณรงค์ เพื่อสกัดกั้น การแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกส่วนหนึ่งด้วย

พร้อมกันนี้ ที่ประชุม มีแนวความคิด ในการพิจารณาปรับปรุง หรือพัฒนาการจัดตั้งศูนย์ประสานงานภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ 


ในปัจจุบัน ให้เป็นศูนย์ในอนาคต เมื่อปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คลี่คคลายลง ที่สามารถ ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง สมาคม กลุ่ม ชมรม หรือภาคประชาสังคมในพื้นที่หรือที่อื่น เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนให้มีความยั่งยืน เช่นนายชวน ภูเก้าล้วน มอบที่ดินประมาณ 400 ไร่ ที่หาดยาว อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ให้ครอบครัวละ 2 ไร่ เพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทั้งการปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ บ่อปลา โดย เสียค่าเช่าเพียง 2 บาทต่อปีเท่านั้น เนื่องจากพิจารณาถึง ความสำคัญและมั่นคงทางด้านอาหาร และจังหวัดกระบี่ มีศักยภาพ เพียงพอ ในการผลิตอาหารรวมทั้งจะร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ เพื่อนำมิติทางด้านสาธารณสุข มาประยุกต์ใช้ ให้เกิดผลดี เช่นสปาเพื่อสุขภาพ หรือศูนย์สุขภาพ คือ ผลักดัน ให้ จังหวัดกระบี่ เป็นHEALTH HUB OF ANDAMAN ด้วย

นายชวน ภูเก้าล้วน มอบเงิน 60,000 บาท สนับสนุนครัวกาชาดอ่าวลึก


นายชวน  ภูเก้าล้วนและคณะตรวจเยี่ยมด่านตรวจกระบี่พร้อมมอบเงิน60000บาทสนับสนุนครัวกาชาดอ่าวลึก

เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น.นายชวน ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของ COVID-19ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ มูลนิธิ นายศรีผ่อง-นางกี่ภูเก้าล้วนพร้อมด้วยพล.ต.ต.ไพฑูรย์ พัฒนโสภณ รองผู้อำนวยการศูนย์นายสำคัญ เพชรทอง รองประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ คณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ นายชัยวุฒิ พวงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่(สวท.กระบี่) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ นำสิ่งของอุปโภค บริโภค น้ำดื่มบรรจุขวด เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวและปุ๋ยไส้เดือนจำนวน 6ชุดรวมทั้งมอบนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ จากศรีผ่องฟาร์ม มอบให้เด็กและเยาวชนที่เดินทาง มาพร้อมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง


นอกจากนี้ยังมอบน้ำดื่มบรรจุขวด และอาหารกล่อง สำหรับมื้อกลางวันอาหารปรุงสำเร็จ60กล่อง เพื่อไปมอบให้แก่คณะ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจบ้านคลองหิน อำเภอเมืองกระบี่ ด่านตรวจอ่าวลึก และด่านตรวจบริเวณสี่แยกนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ที่เป็นด่านเชื่อมโยงมาจากอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา หรือมีประชาชน ขับขี่ รถยนต์และจักรยานยนต์ ออกมาจากจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เช้ามืด วันนี้ เวลา 05.00น.และ จะยังคงเดินทางออกมาจนถึงเวลา 20.00น. วันเดียวกันนี้

ทั้งนี้นายพลรัช รองเลื่อน นายอำเภออ่าวลึก พร้อมด้วย ร้อยเอกยศวันต์ รักษ์นวลละออง สัสดีอำเภออ่าวลึก และคณะผู้เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติงาน ประจำด่านตรวจนาเหนือ ที่ถือเป็นจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019หรือ COVID-19 ที่สำคัญ และ ในวันนี้ ได้จัดตั้ง ครัวกาชาด ตาม คำสั่งของ พ.ต.ท. หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นวันแรก ที่มอบหมายให้ทั้ง8 อำเภอดำเนินการ เพื่อรองรับ สนับสนุน เป็นอาหารกล่อง น้ำดื่ม ในระหว่างการเดินทางของประชาชน ชาวจังหวัดกระบี่ และประชาชน จากต่างจังหวัด ที่ผ่านเข้าสู่ จังหวัดกระบี่ ไป ยังจังหวัดภูมิลำเนา ทั้ง ในภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกบางส่วน


อย่างไรก็ดีจากการสังเกตการณ์ ในวันนี้ ปริมาณประชาชน ที่ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อม กับ บุตรหลานและครอบครัวผ่านด่านนาเหนือ มีความหนาแน่นปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ จังหวัดภูเก็ต อนุญาต ให้ ประชาชน ลงทะเบียน มากถึง 40,000คนเศษ ต้องการเดินทางออกจากพื้นที่ เพื่อกลับภูมิลำเนาและมีประชาชนชุดแรก ประมาณ 5,000คน เดินทางออกจากด่านตรวจภูเก็ต บ้านท่าฉั ตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง

สำหรับ ในบ่ายวันเดียวกันนี้ นายชวน ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของ COVID-19ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ มูลนิธิ นายศรีผ่อง-นางกี่ภูเก้าล้วนและคณะ ไปตรวจเยี่ยม ครัวกาชาด อำเภออ่าวลึก ที่ใช้ พื้นที่ข้างบ้านนายอำเภอ เป็นสถานที่ประกอบอาหาร โดยมี กรรมการเหล่ากาชาดอำเภอ สมาชิกจิตอาสา 904 อสม.มาร่วมด้วย ในโอกาสเดียวกันนี้ นายชวน ภูเก้าล้วน มอบเงินสด จำนวน 60,000 สนับสนุน โครงการ ครัวกาชาด ในครั้งนี้ เพื่อจัดทำข้าวกล่อง รวม 2,000กล่อง เพื่อแจกจ่าย ให้กับประชาชน และ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ที่บูรณาการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ด่านตรวจทุกแห่ง ตามความเหมาะสม ต่อไป

กลุ่มเพื่อนชาวต่างประเทศ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด19


กลุ่มเพื่อนชาวต่างประเทศ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด19 ที่ศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของโควิด 19ภาคประชาชน จ.กระบี่ มูลนิธีนายศรีผ่อง นางกี่ ภูเก้าล้วน


นายชวน ภูเก้าล้วน ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมด้วยนายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ พล.ต.ต.ไพฑูร พัฒนาโสภณ นางประหยัด ศรีบุญชู ได้รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด19 และพร้อมทั้งได้รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 1500 ชุดและเงินจำนวน10,000 บาทจากนายอุทัย ชนะบางแก้ว นายกสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา สาขากระบี่ตัวแทนพล.อ.พงษ์เทพ เทศประทีป นายกสมาคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป และนายชวน ภูเก้าล้วน ผอ.ศูนย์ฯภาคประชาชน ได่มอบถุงยังชีพ จำนวน 60 ชุดแก่นายพลรัช รองเลื่อน นายอำเภออ่าวลึกเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนชาวอ.อ่าวลึกและนอกจากนั้นได้ร่วมกับสมาคมเชพจ.กระบี่ได้นำอาหารกล่องจำนวน 300 กล่องแจกแก่ผู้ได้รับผลกระทบด้วย