This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

สภาการศึกษากระบี่ประชุมองค์กรเครือข่ายกระบี่เมืองแพะครั้งที่ 2 ประจำปี 2562


วันพุฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศรีผ่อง ศรีผ่องฟาร์ม บ้านน้ำจาน ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ จัดประชุมองค์กรเครือข่ายกระบี่เมืองแพะครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดย นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่เป็นประธาน เริ่มต้นด้วย
..
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบ
1. การเยี่ยมกระบี่เมืองแพะของประธานสภาการเกษตรแห่งชาติ
2. กิจกรรมของเครือข่ายกระบี่เมืองแพะ
3. การขับเคลื่อนและพัฒนากระบี่เมืองแพะ
4. โอกาสในการส่งแพะมีชีวิตและผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศ


ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่องค์กรเครือข่ายฯ แจ้งทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง - ไม่มี
..
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพิ่อพิจารณา
1. กรอบความช่วยเหลือขององค์กรเครือข่ายกระบี่เมืองแพะ เพื่อการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตแพะเพื่อส่งออก
2. แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมขององค์กรเครือข่ายกระบี่เมืองแพะ เพื่อการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตแพะเพื่อส่งออก


ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
..
มีผู้ที่เข้าประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
1. นายวีรศักดิ์ ติ๋วกุล ประธานสภาเกษตรกร จ.กระบี่
2. นายมานิต บุตรแขก ประธานแพะแปลงใหญ่คลองท่อม/เหนือคลอง
3. นายสุริพล มาบุญช่วย ปศุสัตว์ จ.กระบี่
4. นายจุลชาติ จุลเพชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
5. นายณรงค์ บุญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศน์การปศุสัตว์
6. น.ส. ฉัตติมา จันทนพันธ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
7. น.ส. ประทุม มะลิเครือ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
8. นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
9. ผศ.น.สพ. ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ผอ.รพ.ปศุสัตว์ฯ มทร.ศรีวิชัย, อธิบดีมหา'ลัยแพะ
10. อ.น.สพ. มรกต แสงรุ่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11. นายสุรศักดิ์ รักเดช สัตวแพทย์ศรีผ่องฟาร์ม
12. นายจตุรพัฒน์ คำแป้น สัตวแพทย์ มทร.ศรีวิชัย
13. นายสมญา เลขวิจิตร ผู้ประสานงานฯ/ประชาสัมพันธ์
14. น.ส. อุดมรัตน์ แซ่หลี ผู้ประสานงานฯ
15. น.ส. สุภาวดี บุญช่วย บัญชีศรีผ่องฟาร์ม
16. น.ส. ศิริธร สุขดำ บัญชีศรีผ่องฟาร์ม


สภาการศึกษากระบี่ประชุมเครือข่ายกระบี่เมืองแพะครั้งที่ 9 ประจำปี 2562


วันพุฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีผ่อง ศรีผ่องฟาร์ม ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ จัดการประชุม เรื่อง “เครือข่ายกระบี่เมืองแพะ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562” โดย นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่เป็นประธาน เริ่มต้นด้วย สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ แจ้งให้ทราบ


1. เรื่องที่สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทราบ
- ผลการประชุมองค์กรเครือข่ายกระบี่เมืองแพะ
- การเข้าร่วมงานวันแพะและวิถีชุมชนคนกระบี่ จัดโดยสภาการเกษตร จ.กระบี่
..
2. เรื่องที่จังหวัดกระบี่แจ้งให้ทราบ โดย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหรือผู้แทน
3. เรื่องที่ปศุสัว์ จ.กระบี่แจ้งให้ทราบ โดย ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้แทน
4. เรื่องที่เกษตรและสหกรณ์ จ.กระบี่แจ้งให้ทราบ โดย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหรือผู้แทน
5. เรื่องที่การยางแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ แจ้งให้ทราบ โดย ผอ.กยท.กระบี่หรือผู้แทน
6. เรื่องที่สภาการเกษตรจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทราบ โดย ประธานสภาการเกษตรจังหวัดกระบี่หรือผู้แทน
7. เรื่องที่ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่แจ้งให้ทราบ โดย ผู้อำนวยการศูนย์ฯหรือผู้แทน
8. เรื่องที่แพะแปลงใหญ่ จ.กระบี่ แจ้งให้ทราบโดย นายมานิต บุตรแขก
9. เรื่องที่สหกรณ์แพะและปศุสัตว์กระบี่แจ้งให้ทราบ โดย ประธานสหกรณ์หรือผู้แทน
10. เรื่องที่โครงการธนาคารแพะฯ / ศรีผ่องฟาร์ม แจ้งให้ทราบ โดย ผู้จัดการฟาร์ม
11. เรื่องที่มหา'ลัยแพะนานาชาติ แจ้งให้ทราบ
- เรื่อง จุลสาร "มหา'ลัยแพะ ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 โดย น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น
- ผลการปฏิบัติงานใน จ.กระบี่ของทีมมหา'ลัยแพะฯ โดย น.สพ.มรกต แสงรุ่ง
- การเฝ้าระวังสุขภาพแพะในฤดูฝน โดย ผศ.น.สพ. ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์และคณะ


เรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
1. การผลิตนมแพะศรีผ่องฟาร์มและธนาคารแพะ โดย ผู้จัดการศรีผ่องฟาร์ม/ผู้จัดการโครงการ
2. การดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิตแพะเพื่อการส่งออกจังหวัดกระบี่ โดย มหา'ลัยแพะฯ
3. การฝึกอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา" โดย มหา'ลัยแพะฯ
4. การจัดสัมมนา "กระบี่เมืองแพะ ครั้งที่ 1/2562" หัวข้อ "กระบี่เมืองแพะ ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันตกต่ำ" โดย มหา'ลัยแพะฯ
5. การประเมินการพัฒนากระบี่เมืองแพะ โดย มหา'ลัยแพะฯ


เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1.การฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตแพะขุนเพื่อการส่งออก" โดย มหา'ลัยแพะฯ
2.การฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการสุขภาพแพะระดับฟาร์ม" โดย มหา'ลัยแพะฯ
3. แนวทางในการปรับโครงสร้างการผลิตกระบี่เมืองแพะจากระดับเกษตรกรเป็นระดับพาณิชย์ หรือฟาร์มอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก โดย องค์กรเครือข่ายกระบี่เมืองแพะ
3. แนวทางในการจัดหาเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรโดยผ่านทางสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย องค์กรเครือข่ายกระบี่เมืองแพะ
..
เรื่องอื่นๆ
1. คุยกันประสาคนเลี้ยงแพะ คุยกันกับหมอแพะ โดย มหา'ลัยแพะฯ

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562


วันจันทร์ที่ 7 ต.ค. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบันไทยสมอ (ชั้น 4) สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จ.กระบี่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 โดยมี นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ เป็นประธานแทน นายชวน ภูเก้าล้วน ซึ่งติดภารกิจ
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติมาศึกษาดูงานและประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระบี่เมืองแพะ


วันที่ 15 ก.ค. 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะมาศึกษาดูงานและประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระบี่เมืองแพะ โดยมี นายชวน ภูเก้าล้วน ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม ดังต่อไปนี้
..
1. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
2. นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองสภาเกษตรกรแห่งชาติ / ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. น.ส. ปุณยา มณีรัตนบวรชัย รองเลขาธิการสภาเกษตรแห่งชาติ
4. นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่
5. นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดกระบี่
..
นอกจากนั้นยังมี ปศุสัตว์จ.กระบี่, ผช.ผอ.กยท.จ.กระบี่, ประธานแพะแปลงใหญ่และสมาชิกสหกรณ์กลุ่มแพะสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออกแพะให้กับกาตาร์


วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคา 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมกระบี่รอยัล (Krabi Royal Hotel) อ.เมือง จ.กระบี่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่จัดประชุมหารือถึงกรอบและแนวทางในการศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility) ในการผลิตแพะเพื่อส่งออกให้กับตลาดกาตาร์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะ, Key of success in goat production to export
..
โครงสร้างคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแพะเพื่อส่งออก (มาเลเซียและกาตาร์)
..
1. ที่ปรึกษา
1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
1.2 นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
1.3 ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
1.4 หัวหน้าฝ่ายยุทศาสตร์ สำนักงานจังหวัดกระบี่
1.5 คณบดีคณะสัตว์แพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
1.6 ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
1.7 ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
1.8 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
1.9 ผอ. การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่
1.10 ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่


2.คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแพะเพื่อส่งออก (มาเลเซียและกาตาร์)
2.1 นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ประธานคณะกรรมการ
2.2 ประธารสหกรณ์แพะและปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
2.3 ประธานแพะแปลงใหญ่จังหวัดกระบี่
2.4 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่
2.5 ผอ. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
2.6 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
2.7 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
2.8 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
2.9 ตัวแทนผู้เลี้ยงแพะ อำเภอเหนือคลอง
2.10 ตัวแทนผู้เลี้ยงแพะ อำเภอเกาะลันตา
2.11 ตัวแทนผู้เลี้ยงแพะ อำเภอลำทับ
2.12 ตัวแทนผู้เลี้ยงแพะ อำเภอเมือง
2.13 ตัวแทนผู้เลี้ยงแพะ อำเภอเขาพนม
2.14 ตัวแทนผู้เลี้ยงแพะ อำเภออ่าวลึก
2.15 ตัวแทนผู้เลี้ยงแพะ อำเภอปลายพระยา
2.16 ตัวแทนผู้เลี้ยงแพะ อำเภอคลองท่อม
2.17 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและผสมเทียมสุราษฎร์ธานี
2.18 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
2.19 นายศรีสุวรรณ ค้าของ
2.20 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม กยท.กระบี่
2.21 ประธานชมรมผู้ผลิตแพะ จ.นครศรีฯ
2.22 ผศ.น.สพ. ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ กรรมการและเลขานุการ
2.23 อ.น.สพ. มรกต แสงรุ่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.24 นางปิยภาคย์ ภูมิภมร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


การประชุมคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ / ประจำปี 2562


วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสองคาบสมุทร (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติเป็นประธานที่ประชุมแทน นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562บริษัทรถไฟฟ้ารางแขวงเข้าพบนายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่


วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ บริษัทเอลเว่ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะตัวแทนประจำประเทศไทยของบริษัท China Sky Railway จากนครเฉิงตู ประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเทตโนโลยีระบบรถไฟฟ้ารางแขวนที่เหมาะกับระบบขนส่งมวลชนในเมือง ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าระบบดังกล่าวนี้มีจุดเด่นมากกว่าระบบขนส่งมวลชนทุกระบบและทันสมัยที่สุดในโลก ได้เข้าพบ นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และคณะเพื่อนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองด้วยเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้ารางแขวน ซึ่งอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับจังหวัดกระบี่


ซึ่งรายชื่อผู้เข้าพบมีดังต่อไปนี้
1. Dr. Manoon Chuenchom, Managing Director of Elwe (Thailand)
2. Mr.Pongsapat Wangyen Sale manager ELWE Thailand Co.,ltd.
3. Dr. Tuanchai Arunroch, Project Consultant
4. Mr.Vincent Lim, Representative of China Sky Railway Company Limited
5. Mr.Liu Dan Technician Sky Railway of China Sky Railway Companyสภาการศึกษากระบี่จัดการประชุมเครือข่ายกระบี่เมืองแพะครั้งที่ 5 ประจำปี 2562


วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้ง ม.อันดามัน ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ จัดการประชุม เรื่อง “เครือข่ายกระบี่เมืองแพะ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562” โดยมี นายชวน ภูเก้าล้วนเป็นประธาน เริ่มต้นด้วย สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ แจ้งให้ทราบ
..
1. เรื่องที่สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทราบ
2. เรื่องที่จังหวัดกระบี่แจ้งให้ทราบ โดย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหรือผู้แทน
3. เรื่องที่ปศุสัว์ จ.กระบี่แจ้งให้ทราบ โดย ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้แทน
4. เรื่องที่สหกรณ์แพะและปศุสัตว์ จ.กระบี่แจ้งให้ทราบ โดย ประธานสหกรณ์หรือผู้แทน
5. เรื่องที่การยางแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ แจ้งให้ทราบ โดย ผอ.กยท.กระบี่หรือผู้แทน
6. เรื่องที่สภาการเกษตรจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทราบ โดย ประธานสภาการเกษตรจังหวัดกระบี่
7. เรื่องที่ศูนย์ทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่แจ้งให้ทราบ
8. เรื่องที่มมหา'ลัยแพะแห่งประเทศไทยแจ้งให้ทราบถึง
- เรื่อง จุลสาร "มหา'ลัยแพะ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 โดย น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น
- แผนการปฏิบัติงานใน จ.กระบี่ของทีมมหา'ลัยแพะฯ โดย น.สพ.มรกต แสงรุ่ง
- รายงานประจำเดือนห่วงโซ่อุปทานการผลิตแพะ จ.กระบี่ โครงสร้างประชากร อาหารสัตว์ ระบบสืบพันธุ์ ระบาดวิทยาและสุขภาพ การแปรรูปและการตลาด โดย สพ.ญ. ภรณ์ทิพย์ ทองมณี อ.สุภิญญา อ.น.สพ. มรกต แสงรุ่ง อ.สพ.ญ. กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์


เรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
1. ผลการดำเนินงานของแพะแปลงใหญ่ จ.กระบี่ โดย นายมานิต บุตรแขก
2. โรงฆ่าสัตว์และตลาดแพะประชารัฐ โดย นายศรีสุวรรณ ค้าของ
3. สหกรณ์แพะแปลงใหญ่และปศุสัตว์ โดย นายศรีสุวรรณ ค้าของและประธานสหกรณ์ฯ
4. ผลการตรวจเยี่ยมเกษตรโครงการธนาคารแพะฯ (สินปุนและคลองท่อม) และการให้ยืมแพะประจำเดือนมิถุนายน 2562
5. รายงานผลการดำเนินการธนาคารแพะฯ ประจำเดือน โดย ตัวแทนอำเภอ
..
เรื่องอื่นๆ
1. คุยกันประสาคนเลี้ยงแพะ คุยกันกับหมอแพะ โดย มหา'ลัยแพะฯ